Nasz kraj i nasz dom


 • Wstańże, schodź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo ją tobie dam. Rodzaju 13:17
 • Ziemia tedy nie będzie sprzedawana na wieczność; bo moja jest ziemia, a wyście gośćmi i przychodniami u mnie. Kapłańska 25:23
 • Wszelkie miejsce, po którem deptać będzie stopa nogi waszej, wasze będzie; od puszczy i Libanu, od rzeki, rzeki Eufrates, aż do morza ostatniego będzie granica wasza. Powtórzonego Prawa 11:24
 • I wywiódł mię na przestrzeństwo; wybawił mię; bo mię sobie upodobał. 2 Samuela 22:20
 • Żądaj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiadłość twoję, granice ziemi. Psalmówów 2:8
 • A gdy wołali do Pana w utrapieniu swojem, z ucisku ich wyrywał ich; I prowadził ich drogą prostą, aby przyszli do miasta, w któremby mieszkali. Psalmówów 107:6, 7
 • I uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiącego:Tać jest droga, chodźcie po niej, lubbyście się w prawo albo w lewo udali. Izajasza 30:21
 • Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. Mateusza 7:7
 • Wiarą powołany będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Hebrajczyków 11:8
 • A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę cię do tej ziemi; bo nie opuszczę cię, aż uczynię com ci rzekł. Rodzaju 28:15
 • Oto ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze, i wprowadził cię na miejsce, którem ci zgotował. Wyjścia 23:20
 • A teraz idź, prowadź ten lud, gdziem ci rozkazał. Oto, Anioł mój pójdzie przed tobą; ale w dzień nawiedzenia mego nawiedzę też i na nich ten grzech ich. Wyjścia 32:34
 • I odpowiedział Pan:Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie. Wyjścia 33:14
 • Błogosławiony będziesz wchodząc, błogosławiony i wychodząc. Powtórzonego Prawa 28:6
 • Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu; Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić; nawet karał dla nich i królów, mówiąc: Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. Psalmówów 105:13-15
 • Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich. Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich. I weselą się, że ucichło; a tak przywodzi ich do portu pożądanego. Psalmówów 107:28-30
 • Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki. Psalmówów 121:8
 • Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza, I tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja. Psalmówów 139:9, 10
 • Ja przed tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię; I dam ci skarby skryte, i klejnoty schowane, abyś poznał, żem Ja Pan, Bóg Izraelski, który cię przyzywam imieniem twojem. Izajasza 45:2, 3
 • Przetoż mów:Tak mówi panujący Pan:Chociażem ich daleko zagnał między narody, i chociażem ich rozproszył po ziemiach, wszakże będę im świątnicą i przez ten mały czas w ziemiach, do których przyjdą. Ezechiela 11:16