Putere


 • Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mîntuiască.
  Deuteronom 20:4
 • ,,Întăreşte-te, îmbărbătează-te, şi lucrează; nu te teme, şi nu te spăimînta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, pînă se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
  1 Cronici 28:20
 • Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.``
  2 Cronici 32:8
 • Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot pămîntul! Slava Ta se înalţă mai pe sus de ceruri.
  Psalmi 8:2
 • Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sînt desăvîrşite, Cuvîntul Domnului este încercat:El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. Dumnezeu mă încinge cu putere, şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
  Psalmi 18:29, 30, 32
 • Unii se bizuiesc pe carăle lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.
  Psalmi 20:7
 • ! dacă n'aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămîntul celor vii!... ădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!
  Psalmi 27:13, 14
 • Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sînt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi -L laud prin cîntările mele. Domnul este tăria poporului Său, El este Stînca izbăvitoare a unsului Său.
  Psalmi 28:7, 8
 • Scăparea celor neprihăniţi vine dela Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
  Psalmi 37:39
 • Carnea şi inima pot să mi se prăpădească:fiindcă Dumnezeu va fi pururea stînca inimii mele şi partea mea de moştenire.
  Psalmi 73:26
 • Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
  Psalmi 84:5, 7
 • Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m'a mîntuit.
  Psalmi 118:14
 • Îmi plînge sufletul de durere:ridică-mă după Cuvîntul Tău!
  Psalmi 119:28
 • Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii; căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid.
  Isaia 25:4
 • El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
  Isaia 40:29
 • nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.
  Isaia 41:10
 • Isus S'a uitat ţintă la ei, şi le -a zis: ,,La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.``
  Matei 19:26
 • Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
  Romani 8:31
 • u că noi prin noi înşine sîntem în stare să gîndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine dela Dumnezeu,
  2 Corinteni 3:5
 • Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămînteşti, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
  2 Corinteni 10:4
 • Şi El mi -a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.`` Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci cînd sînt slab, atunci sînt tare.
  2 Corinteni 12:9, 10
 • şi -L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,
  Efeseni 3:16
 • Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
  Efeseni 6:10
 • Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
  Filipeni 4:13
 • Voi, copilaşilor, sînteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentrucă Cel ce este în voi, este mai mare decît cel ce este în lume. The Lord Gives strength To Those Who Call ON Him
  1 Ioan 4:4
 • Dela capătul pămîntului strig către Tine cu inima mîhnită, şi zic: ,,Du-mă pe stînca pe care n'o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!
  Psalmi 61:2
 • Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n'are ajutor.
  Psalmi 72:12
 • În ziua cînd Te-am chemat, m'ai ascultat, m'ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
  Psalmi 138:3
 • dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.``
  Isaia 40:31
 • u ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimînta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.``
  Iosua 1:9
 • ,,Deaceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: ,Pentrucă aţi zis lucrul acesta, iată, Cuvîntul Meu îl fac foc în gura ta, şi poporul acesta lemne, ca să -i ardă focul acesta.
  Ieremia 5:14
 • Îi voi întări în Domnul, şi vor umbla în Numele Lui, zice Domnul!
  Zaharia 10:12
 • fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
  Matei 10:20
 • Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.``
  Faptele Apostolilor 1:8
 • Cînd au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s'au mirat, întrucît ştiau că erau oameni necărturari şi de rînd; şi au priceput că fuseseră cu Isus.
  Faptele Apostolilor 4:13
 • Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sînt pe calea pierzării:dar pentru noi, cari sîntem pe calea mîntuirii, este puterea lui Dumnezeu.
  1 Corinteni 1:18
 • Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într'o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.
  1 Corinteni 2:4, 5