Mândrie


 • u mai vorbiţi cu atîta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mîndrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sînt cîntărite de El.
  1 Samuel 2:3
 • Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
  Proverbe 11:2
 • Prin mîndrie se aţîţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.
  Proverbe 13:10
 • Domnul surpă casa celor mîndri, dar întăreşte hotarele văduvei. -
  Proverbe 15:25
 • Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. -
  Proverbe 22:4
 • Mîndria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. -
  Proverbe 29:23
 • Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.
  1 Corinteni 10:12
 • Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele``.
  Galateni 3:12
 • Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.
  Iacob 4:10
 • Căci oricine se înalţă, va fi smerit; şi cine se smereşte, va fi înălţat.``
  Luca 14:11
 • Roada Duhului, dimpotrivă, este:dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
  Galateni 5:22, 23
 • u faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus:
  Filipeni 2:3-5
 • rice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită.
  Proverbe 16:5
 • Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii.
  Proverbe 16:18
 • Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. -
  Proverbe 16:25
 • Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă, dar smerenia merge înaintea slavei. -
  Proverbe 18:12
 • Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ,,Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.``
  Iacob 4:6
 • El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
  Psalmi 25:9
 • Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrîni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar celor smeriţi le dă har." Smeriţi-vă dar supt mîna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuş îngrijeşte de voi.
  1 Petru 5:5-7
 • Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos!``
  1 Regi 20:11
 • Toate aceste lucruri, doar mîna Mea le -a făcut, şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa`, -zice Domnul. -,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile:spre cel ce suferă şi are duhul mîhnit, spre cel ce se teme de cuvîntul Meu.
  Isaia 66:2