Cereri


 • Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi -o voi da``.
  Facerea Geneza 13:17
 • Pămînturile să nu se vîndă de veci; căci ţara este a Mea, iar voi sînteţi la Mine ca nişte străini şi venetici.
  Levitic 25:23
 • rice loc pe care -l va călca talpa piciorului vostru, va fi al vostru:
  Deuteronom 11:24
 • El m'a scos la loc larg. El m'a mîntuit, pentrucă mă iubeşte.
  2 Samuel 22:20
 • Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămîntului în stăpînire!
  Psalmi 2:8
 • Atunci, în strîmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i -a izbăvit din necazurile lor; i -a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într'o cetate de locuit.
  Psalmi 107:6, 7
 • Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeţi pe el!` Cînd veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stînga.
  Isaia 30:21
 • Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
  Matei 7:7
 • Prin credinţă Avraam, cînd a fost chemat să plece într'un loc, pe care avea să -L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.
  Evrei 11:8
 • Iată, Eu sînt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, pînă nu voi împlini ce-ţi spun.``
  Facerea Geneza 28:15
 • Iată, Eu trimet un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, şi să te ducă în locul, pe care l-am pregătit.
  Ieşirea Exod 23:20
 • Du-te dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!``
  Ieşirea Exod 32:34
 • Domnul a răspuns: ,,Voi merge Eu însumi cu tine, şi îţi voi da odihnă.``
  Ieşirea Exod 33:14
 • Vei fi binecuvîntat la venirea ta, şi vei fi binecuvîntat la plecarea ta.
  Deuteronom 28:6
 • mergeau dela un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor; dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``
  Psalmi 105:13-15
 • Atunci, în strîmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i -a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s'au potolit. Ei s'au bucurat că valurile s'au liniştit, şi Domnul i -a dus în limanul dorit.
  Psalmi 107:28-30
 • Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi pînă în veac.
  Psalmi 121:8
 • Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
  Psalmi 139:9, 10
 • ,Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărîma uşile de aramă, şi voi rupe zăvoarele de fer. Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sînt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.
  Isaia 45:2, 3
 • De aceea spune despre ei: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Dacă -i ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, totuş le-am fost un Templu pentru cîtăva vreme, în ţara în care au venit.
  Ezechiel 11:16