Cпасење


 • Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.  
  Jovanu 3:16
 • Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,  
  Rimljanima 3:23
 • Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem. 
  Rimljanima 6:23
 • Isus mu reče:Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.  
  Jovanu 14:6
 • A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,  
  Jovanu 1:12
 • Odgovori Isus i reče mu:Zaista, zaista ti kažem:ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.
  Jovanu 3:3
 • I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, i bez prolivanja krvi ne biva oproštenje.  
  Jevrejima 9:22
 • I reče im:Zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko.  
  Mateju 18:3
 • Evo stojim na vratima i kucam:ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom.
  Apokalipsa 3:20
 • Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.  
  1 Jovanoba 1:9
 • Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje. Jer koji god prizove ime Gospodnje spašće se.  
  Rimljanima 10:9, 10, 13
 • Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji, Ne od dela, da se niko ne pohvali.
  Efežanima 2:8, 9
 • Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerodjenja i obnovljenjem Duha Svetog,  
  Titu 3:5
 • A oni rekoše:Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. 
  Dela apostolska 16:31
 • Ko veruje Sina, ima život večni; a ko ne veruje Sina, neće videti život, nego gnev Božji ostaje na njemu. 
  Jovanu 3:36
 • I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.  
  Jovanu 10:28
 • Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar:staro prodje, gle, sve novo postade.  
  2. Korinćanima 5:17