Cмелост


 • Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima, i neću se stideti.
  Psalmi 119:46
 • Strašljiv čovek meće sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu.
  Poslovice 29:25
 • Izadji na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glasove; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glasove; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim:Evo Boga vašeg.
  Isaija 40:9
 • Gospod Gospod dade mi jezik učen da umem progovoriti zgodnu reč umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.
  Isaija 50:4
 • A Gospod mi reče:Ne govori:Dete sam; nego idi kuda te god pošaljem, i govori šta ti god kažem.
  Jeremija 1:7
 • Kao kamen dijamant, tvrdje od stene dadoh ti čelo; ne boj ih se, niti se plaši od njih, zato što su dom odmetnički.
  Jezekilj 3:9
 • Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući.
  Mateju 5:14, 15
 • Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima.
  Mateju 5:16
 • Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dodje u slavi Oca svog s andjelima svetima.
  Marku 8:38
 • Nego ćete primiti silu kad sidje Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judina ji i Samariji i tja do kraja zemlje.
  Dela apostolska 1:8
 • A kad videše slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, i znahu ih da behu s Isusom.
  Dela apostolska 4:13
 • A Petar i apostoli odgovarajuću rekoše:Većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.
  Dela apostolska 5:29
 • Jer se ne stidim jevandjelja Hristovog; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najpre Jevrejinu i Grku.
  Rimljanima 1:16
 • I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevandjelja, Za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
  Efežanima 6:19, 20
 • Nego kako nas okuša Bog da smo verni da primimo jevandjelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugadjajući nego Bogu koji kuša srca naša.
  1. Solunjanima 2:4
 • Ne postidi se, dakle, svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegovog; nego postradaj s jevandjeljem Hristovim po sili Boga,
  2. Timoteju 1:8
 • Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.
  Titu 2:15
 • A vladajte se dobro medju neznabošcima, da bi za ono za šta vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohodjenja.
  1. Petrova 2:12