Правни


 • A kad dodjoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše:Zar vaš učitelj neće dati didrahme? Petar reče:Hoće. I kad udje u kuću, preteče ga Isus govoreći:Šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojih sinova ili od tudjih? Reče Njemu Petar:Od tudjih. Reče mu Isus:Dakle ne plaćaju sinovi. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvo uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.
  Mateju 17:24-27
 • Kaži nam dakle šta misliš ti? Treba li dati harač ćesaru ili ne? Razumevši Isus lukavstvo njihovo reče:Što me kušate, licemeri? Pokažite mi novac harački. A oni donesoše Mu novac. I reče im:Čiji je obraz ovaj i natpis? I rekoše Mu:Ćesarev. Tada reče im:Podajte dakle ćesarevo ćesaru, i Božje Bogu.
  Mateju 22:17-21
 • A vladajte se dobro medju neznabošcima, da bi za ono za šta vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohodjenja. Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovečijoj, Gospoda radi:ako caru, kao gospodaru; Ako li knezovima, kao njegovim poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
  1. Petrova 2:12-14
 • Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne stave. Zaista ti kažem:nećeš izaći odande dok ne daš do poslednjeg dinara.
  Mateju 5:25-26
 • I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima. A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
  Mateju 10:18, 19
 • I ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugog; jer koji ljubi drugog zakon ispuni.
  Rimljanima 13:8
 • A Pilat Mu reče:Zar meni ne govoriš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te, i vlast imam pustiti te? Isus odgovori:Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo; zato onaj ima veći greh koji me predade tebi.
  Jovanu 19:10, 11
 • U to vreme pak izidje zapovest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svet. Ovo je bio prvi prepis za vladanja Kirinova Sirijom. I podjoše svi da se prepišu, svaki u svoj grad. Tada podje i Josif iz Galileje, iz grada Nazareta u Judina ju u grad Davidov koji se zvaše Vitlejem, jer on beše iz doma i plemena Davidovog, Da se prepiše s Marijom, isprošenom za njega ženom, koja beše trudna.
  Luki 2:15
 • Gle, narodi su kao kap iz vedra, i kao praška na merilima broje se; gle, premešta ostrva kao prašak. Svi su narodi kao ništa pred Njim, manje negoli ništa i taština vrede Mu.
  Isaija 40:15, 17
 • Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo.
  1. Korinćanima 16:9
 • Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene. Tako koji se suproti vlasti suproti se naredbi Božijoj; a koji se suprote primiće greh na sebe. Jer knezovi nisu strah dobrim delima nego zlim. Hoćeš li, pak, da se ne bojiš vlasti, čini dobro, i imaćeš hvalu od nje; Jer je sluga Božji tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božji sluga, osvetnik na gnev onome koji zlo čini. Tako se valja pokoravati ne samo od straha nego i po savesti. Jer za to i poreze dajete; jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene. Podajte, dakle, svakome šta ste dužni:kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast.
  Rimljanima 13:17