Fred


 • Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bliva begraven i en god ålder.
  1 Mosebok 15:15
 • HERREN skall giva makt åt sitt folk, HERREN skall välsigna sitt folk med frid.
  Psaltaren 29:11
 • Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
  Psaltaren 34:14
 • Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.
  Psaltaren 37:11
 • Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.
  Psaltaren 37:37
 • Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.
  Psaltaren 119:165
 • Jag själv håller frid, men säger jag blott ett ord, äro de redo till strid.
  Psaltaren 120:7
 • Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.
  Ordspråksboken 16:7
 • Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.
  Predikaren 3:8
 • Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.
  Jesaja 9:6
 • Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.
  Jesaja 26:3
 • Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.
  Jesaja 32:17
 • Och dina barn skola alla bliva HERRENS lärjungar, och stor frid skola dina barn då hava.
  Jesaja 54:13
 • Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.
  Jesaja 55:12
 • De ogudaktiga hava ingen frid, säger min Gud.
  Jesaja 57:21
 • Fridens väg känna de icke, och rätten följer ej i deras spår; de gå krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet, vad frid är.
  Jesaja 59:8
 • de taga det lätt med helandet av mitt folks skada; de säga: "Allt står väl till, allt står väl till", och dock står icke allt väl till.
  Jeremia 6:14
 • Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.
  Jeremia 29:11
 • Dock, jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och läka dem, och jag skall låta dem skåda frid och trygghet i överflöd.
  Jeremia 33:6
 • Förskräckelse skall komma, och när de söka räddning, skall ingen vara att finna.
  Hesekiel 7:25
 • med Israels profeter, som profeterade om Jerusalem och skådade syner, det till behag, om att allt stod väl till, och dock stod icke allt väl till, säger Herren, HERREN.
  Hesekiel 13:16
 • Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek, han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.
  Daniel 8:25
 • Oförtänkt skall han falla in i landets bördigaste trakter, och skall göra ting som hans fäder och hans fäders fäder icke hade gjort; byte och rov och gods skall han strö ut åt sitt folk; och mot fästena skall han förehava anslag, intill en viss tid.
  Daniel 11:24
 • Se, över bergen nalkas glädjebudbärarens fötter hans som förkunnar frid: "Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. Ty ej mer skall fördärvaren draga fram mot dig; han varder förgjord i grund."
  Nahum 1:15
 • Jag hade ett förbund med honom, och däri var liv och frid. Sådant gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och han fruktade mig och bävade för mitt namn.
  Malaki 2:5
 • Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
  Matteus 5:9
 • Om då det huset är värdigt, så må den frid I tillönsken det komma däröver; men om det icke är värdigt, då må den frid I tillönsken det vända tillbaka till eder.
  Matteus 10:13
 • I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.
  Matteus 10:34
 • När han så hade vaknat, näpste han vinden och sade till sjön: "Tig, var stilla." Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.
  Markus 4:39
 • Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, och var botad från din plåga."
  Markus 5:34
 • Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? - Haven salt i eder och hållen frid inbördes."
  Markus 9:50
 • för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg."
  Lukas 1:79
 • "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!"
  Lukas 2:14
 • Men han sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid."
  Lukas 7:50
 • Men när I kommen in i något hus, så sägen först: 'Frid vare över detta hus.'
  Lukas 10:5
 • Om så icke är, måste han ju, medan den andre ännu är långt borta, skicka sändebud och underhandla om fred.
  Lukas 14:32
 • och de sade: "Välsignad vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Frid vare i himmelen och ära i höjden!"
  Lukas 19:38
 • Medan de nu talade härom, stod han själv mitt ibland dem och sade till dem: "Frid vare med eder.
  Lukas 24:36
 • Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.
  Johannes 14:27
 • Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen."
  Johannes 16:33
 • jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
  Romabrevet 1:7
 • Förödelse och elände är på deras vägar, och fridens väg känna de icke. Guds fruktan är icke för deras ögon."
  Romabrevet 3:16-18
 • Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
  Romabrevet 5:1
 • Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.
  Romabrevet 8:6
 • Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: "Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!"
  Romabrevet 10:15
 • Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.
  Romabrevet 12:18
 • Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
  Romabrevet 14:17
 • Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.
  Romabrevet 14:19
 • Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.
  Romabrevet 15:13
 • Fridens Gud vare med eder alla. Amen.
  Romabrevet 15:33
 • Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
  1 Korinthierbrevet 1:3
 • Om däremot den icke troende vill skiljas, så må han få skiljas. En broder eller syster är i sådana fall intet tvång underkastad, och Gud har kallat oss till att leva i frid.
  1 Korinthierbrevet 7:15
 • Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.
  1 Korinthierbrevet 14:33
 • För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.
  2 Korinthierbrevet 13:11
 • Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus,
  Galaterbrevet 1:3
 • Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.
  Galaterbrevet 6:16
 • Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,
  Galaterbrevet 5:22
 • Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,
  Efesierbrevet 2:14, 15
 • och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:
  Efesierbrevet 4:3
 • och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.
  Efesierbrevet 6:15
 • Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.
  Filipperbrevet 4:9
 • och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
  Efesierbrevet 1:20
 • Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.
  Efesierbrevet 3:15
 • Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;
  1 Thessalonikerbr. 5:4
 • Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.
  2 Timotheosbrevet 2:22
 • Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.
  Hebreerbrevet 12:14
 • Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren, Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.
  Jakobsbrevet 3:18
 • han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter
  1 Petrusbrevet 3:11
 • Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort från jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet.
  Uppenbarelseboken 6:4