ઓડિયો બાઇબલ [Gujarati Audio Bible]

સાંભળવા માટે એક ઓડિયો બુક પસંદ કરો અને ગુજરાતી ભાષામાં પવિત્ર બાઇબલ ડાઉનલોડ


ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ - Old Testament

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.