2 เธสะโลนิกา

เลือกที่จะได้ยินบทของพระคัมภีร์ไบเบิลไทย  Zip_