2 เธสะโลนิกา

เลือกที่จะได้ยินบทของพระคัมภีร์ไบเบิลไทย downld Zip_

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.