1 ยอห์น

เลือกที่จะได้ยินบทของพระคัมภีร์ไบเบิลไทย  Zip_