സത്യവേദപുസ്തകം - ശബ്ദം

[Malayalam Audio Bible Playlists]

ഒരു 'ആൻഡ്രോയിഡ്' ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് എങ്കിൽ, വായിക്കാനും തായ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes

ഒരു കേൾക്കാൻ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.