സത്യവേദപുസ്തകം - ശബ്ദം

[Malayalam Audio Bible Playlists]

ഒരു കേൾക്കാൻ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


ഒരു 'ആൻഡ്രോയിഡ്' ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് എങ്കിൽ, വായിക്കാനും തായ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes