യോവേൽ

കേൾക്കാൻ താഴെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവ തുടർച്ചയായി ഓട്ടോ പ്ലേ ചെയ്യും. നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 'അടുത്തത്', 'മുമ്പത്തെ' ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. പേജിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള ZIP_ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായ പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'ലിങ്ക് ഇതായി സേവ് ചെയ്യുക'. Zip_