tiē

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 9

1 Shí’èryuè十二月nǎiyuèshísānrì十三日wángdezhǐjiāngyào将要jǔxíng举行jiùshì就是Yóudà犹大réndechóupànwàng盼望xiázhìtāmen他们derìzi日子Yóudà犹大rénfǎndào反倒xiázhìhèntāmen他们derén
2 Yóudà犹大rénzàisuíwángshěngdechéngjùjí聚集xiàshǒu下手shāyàohàitāmen他们derénWúrén无人néngdǎngtāmen他们yīnwèi因为dōutāmen他们
3 shěngdeshǒulǐng首领zǒngdū总督shěngzhǎng省长bànlǐ办理wángshìderényīndegǎijiùdōubāngzhù帮助Yóudà犹大rén
4 degǎizàicháozhōngwéimíngshēng名声chuánbiàn传遍shěngrìjiàn日渐chāngshèng昌盛
5 Yóudà犹大rényòngdāoshāyíqiè一切chóurènyì任意shāmièhèntāmen他们derén
6 ZàishūshānchéngYóudà犹大rénshāmièlewǔbǎi五百rén
7 Yòushāshānfēn
8
9 sàidài
10 Zhèshíréndōushìtāde他的sūnzi孙子Yóudà犹大rénchóumàndeérzi儿子Yóudà犹大rénquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物
11 Dāngjiāngshūshānchéngbèishāderénshù人数chéngzàiwángqián
12 Wángduìwánghòu王后tiēshuōYóudà犹大rénzàishūshānchéngshāmièlewǔbǎi五百rényòushālemàndeshíérzi儿子zàiwángdeshěngbùzhī不知rúhé如何nexiànzài现在yàoshénme什么cìgěi赐给háiqiúshénme什么wéichéngjiù成就
13 tiēshuōwángruòyǐwéi以为měiqiúzhǔnshūshāndeYóudà犹大rénmíngrì明日zhàojīnrì今日dezhǐyì旨意xíngbìngjiāngmànshíérzi儿子deshīshou尸首guàzàijiàshàng
14 Wángbiàn便yǔnzhǔnrúcǐ如此xíngZhǐyì旨意chuánzàishūshānrénjiùmànshíérzi儿子deshīshou尸首guàqǐlai起来le
15 yuèshísì十四shūshāndeYóudà犹大rényòujùjí聚集zàishūshānshālesānbǎi三百rénquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物
16 Zàiwángshěngqíyú其余deYóudà犹大réndōujùjí聚集bǎohù保护xìngmìng性命shālehèntāmen他们derénwànqiānquèméiyǒu没有xiàshǒu下手duóqǔ夺取cáiwù财物Zhèyàng这样jiùtuōlí脱离chóudexiǎngpíng’ān平安
17 yuèshísānrì十三日xínglezhèshìShísì十四ānxí安息zhèwéishèyánhuānlè欢乐derìzi日子
18 DànshūshāndeYóudà犹大rénzhèshísānrì十三日shísì十四jùjí聚集shālù杀戮chóuShíwǔ十五ānxí安息zhèwéishèyánhuānlè欢乐derìzi日子
19 Suǒyǐ所以zhùchéngqiáng城墙xiāngcūn乡村deYóudà犹大rénrújīn如今dōuyuèshísì十四wéishèyánhuānlè欢乐debǐcǐ彼此kuìsònglǐ送礼
20 degǎijìlù记录zhèshìxiěxìn写信suíwángshěngyuǎnjìnsuǒyǒu所有deYóudà犹大rén
21 Zhǔfù嘱咐tāmen他们měinián每年shǒuyuèshísì十四shíwǔ十五liǎng
22 zhèyuèdeliǎngwéiYóudà犹大réntuōlí脱离chóudepíng’ān平安zhuǎnyōuwéizhuǎnbēiwéiyuèdeZàizhèliǎngshèyánhuānlè欢乐bǐcǐ彼此kuìsònglǐ送礼zhōuqióngrén穷人
23 Yúshì于是Yóudà犹大rénànzhedegǎisuǒxiětāmen他们dexìnyīngchéngzhàochūsuǒshǒudeshǒuwéiyǒng
24 ShìyīnYóudà犹大réndechóutāde他的érzi儿子mànshèmóushā谋杀hàiYóudà犹大rénchèěrjiùshì就是chèqiānwéiyàoshājìnmièjué灭绝tāmen他们
25 Zhèshìbàogào报告wángwángbiàn便jiàngzhǐshǐ使mànmóuhàiYóudà犹大réndeěshìguīdàotāzìjǐ他自己detóushàngbìngfēnfù吩咐tāde他的zhòngdōuguàzàijiàshàng
26 Zhàozheěrdemíngzi名字Yóudà犹大rénjiùchēngzhèliǎngwéiěrTāmen他们yīnzhèxìnshàngdehuà的话yòuyīnsuǒkànjiàn看见suǒyùjiàn遇见deshì
27 Jiùyīngchéngzìjǐ自己hòuyì后裔bìngguītāmen他们derénměinián每年ànshí按时shǒuzhèliǎngyǒngyuǎn永远fèi
28 shěngchéngjiājiāshìshìdài世代dàijìniàn纪念zūnshǒu遵守zhèliǎngshǐ使zhèěrzàiYóudà犹大rénzhōngbùkě不可fèidiàozàitāmen他们hòuyì后裔zhōngyěbù也不wàngjì忘记
29 háidenǚ’ér女儿wánghòu王后tiēYóudà犹大réndegǎiquánquán全权xiědì’èr第二fēngxìnjiānzhǔYóudà犹大rénshǒuzhèěr
30 Yònghépíng和平chéngshí诚实huàxiěxìn写信gěisuíwángguó王国zhōngyībǎi一百èrshíqī二十七shěngsuǒyǒu所有deYóudà犹大rén
31 Quàntāmen他们ànshí按时shǒuzhèěrjìnshí禁食qiúshìzhàoYóudà犹大réndegǎiwánghòu王后tiēsuǒzhǔfù嘱咐dezhàoYóudà犹大rénwéi人为zìjǐ自己hòuyì后裔suǒyīngchéngde
32 tiēmìngdìngshǒuěrzhèshìjìlù记录zàishūshàng