jiā

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 12

1 Yēhéhuá耶和华lùnYǐsèliè以色列deshìzhāngzhūtiānjiànlì建立dìjī地基zàorénlǐmiàn里面zhīlíngdeYēhéhuá耶和华shuō
2 shǐ使lěngbèiwéikǔndeshíhòu的时候xiàngwéilièguódemínchéngwéi成为lìngrén令人hūnzuìdebēizhèshìlùndàoYóudà犹大huòzuòYóudà犹大shìrúcǐ如此)。
3 shǐ使lěngxiàngjùjí聚集gōngjī攻击tāde他的wànmíndàngzuò当作yīkuài一块zhòngshítou石头Fánjǔqǐ举起deshòuzhòngshāng重伤
4 Yēhéhuá耶和华shuōdàoshǐ使yíqiè一切jīnghuángshǐ使qímǎ骑马dediānkuángkàngù看顾Yóudà犹大jiāshǐ使lièguódeyíqiè一切xiāyǎn
5 Yóudà犹大dechángxīnlǐ心里shuōlěngdejūmín居民yǐkào倚靠wànjūnzhīYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénjiùzuòwǒmen我们denénglì能力
6 shǐ使Yóudà犹大dechángrúhuǒ如火pénzàicháizhōngyòurúhuǒ如火zàikǔnTāmen他们zuǒyòu左右shāomièwéilièguódemínlěngrénréngzhùběnchǔjiùshì就是lěng
7 Yēhéhuá耶和华xiānzhěngjiù拯救Yóudà犹大dezhàngpéngmiǎnde免得Dàwèi大卫jiāderóngyào荣耀lěngjūmín居民deróngyào荣耀shèngguò胜过Yóudà犹大
8 Yēhéhuá耶和华bǎohù保护lěngdejūmín居民Tāmen他们zhōngjiān中间ruǎnruò软弱deDàwèi大卫Dàwèi大卫dejiāshénxíngzàitāmen他们qiánmian前面zhīYēhéhuá耶和华deshǐzhě使者
9 bìdìng必定mièjué灭绝láigōngjī攻击lěnggèguó各国demín
10 bìjiāng必将shīēnjiàorénkěnqiú恳求delíngjiāoguàn浇灌Dàwèi大卫jiālěngdejūmín居民Tāmen他们yǎngwànghuòzuòběnjiétóngjiùshì就是tāmen他们suǒzhādewéibēi’āi悲哀sāngshēngyòuwéichóusāngZhǎngzǐ长子
11 lěngyǒudàdà大大debēi’āi悲哀duōpíngyuán平原zhīlínméndebēi’āi悲哀
12 Jìngnèi境内jiājiādedōubēi’āi悲哀Dàwèi大卫jiānándezàichǔdezàichǔdānjiānándezàichǔdezàichǔ
13 wèijiānándezàichǔdezàichǔShìměijiānándezàichǔdezàichǔ
14 Qíyú其余dejiānándezàichǔdezàichǔ