jiā

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

-Reset+

Chapter 9

1 Yēhéhuá耶和华deshìyīngyànzàidedeshìrén世人Yǐsèliè以色列zhīpàideyǎndōuyǎngwàngYēhéhuá耶和华)。
2 kàojìn靠近debìngtuīluó西dùnyīnwèi因为zhèèrchéngderéndà人大yǒuzhìhuì智慧
3 Tuīluówéizìjǐ自己xiūzhù修筑bǎozhàng保障yínchénshāduījīngjīnjiēshàngdenítǔ泥土
4 Zhǔgǎnchūdǎbài打败hǎishàng海上dequánlì权力bèihuǒshāomiè
5 shílúnkànjiàn看见Jiākànjiàn看见shéntòngkǔ痛苦lúnyīnshīlepànwàng盼望méngxiūJiābùzài不再yǒujūnwángshílúnyěbù也不zàiyǒujūmín居民
6 shēnghuòzuòwàirénzhùzàishíchúmièfēishìréndejiāo’ào骄傲
7 chúqù除去kǒuzhōngdàixuèzhīròuyáchǐ牙齿nèizēngzhīzuòwéi作为shèngderénguīwǒmen我们deshénzàiYóudà犹大xiàngchánglúnrénrén
8 zàijiādewéiānyíng安营shǐ使jūnbùdé不得rènyì任意wǎnglái往来Bàonuè暴虐derényěbù也不zàijīngguò经过yīnwèi因为qīnyǎn亲眼kàngù看顾wǒde我的jiā
9 Xī’ān锡安demínyīngdāng应当dàdà大大yuèlěngdemínyīngdāng应当huānhū欢呼Kàndewángláidào来到zhèlǐ这里shìgōngdebìngqiě并且shīxíng施行zhěngjiù拯救qiānqiānhé谦和dezhejiùshì就是zhede
10 chúmièYǐfǎlián以法莲dezhànchē战车lěngdezhànZhēngzhàndegōngchúmièxiànglièguójiǎnghépíng和平Tāde他的quánbǐng权柄cóngzhèhǎiguǎndàohǎicóngguǎndàode
11 Xī’ān锡安yīnyuēdexuèjiāngzhōngjiān中间bèiérqiúderéncóngshuǐdekēngzhōngshìfàng释放chūlai出来
12 Nǐmen你们bèiqiúéryǒuzhǐwàng指望deréndōuyàozhuǎnhuíbǎozhàng保障jīnrì今日shuōmíng说明jiābèi加倍gěinǐmen你们
13 Yóudà犹大zuòshàngxián上弦degōngYǐfǎlián以法莲wéizhānggōngdejiànXī’ān锡安yàojīfā激发dezhònggōngjī攻击xīlà希腊yuánwénzuòwándezhòngshǐ使yǒngshì勇士dedāo
14 Yēhéhuá耶和华xiǎnxiàn显现zàitāmen他们yǐshàng以上Tāde他的jiànshèchū射出xiàngshǎndiàn闪电ZhǔYēhéhuá耶和华chuījiǎochéngnánfāng南方dexuánfēng旋风érxíng
15 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华bǎohù保护tāmen他们Tāmen他们tūnmièchóujiàntà践踏dànshíTāmen他们xuèhǎnyóurú犹如yǐnjiǔ饮酒Tāmen他们xiàngchéngmǎnxuèdewǎnyòuxiàngtándejiǎomǎnlexuè
16 DāngYēhéhuá耶和华tāmen他们deshénkàntāde他的mínqúnyángzhěngjiù拯救tāmen他们Yīnwèi因为tāmen他们xiàngguānmiǎn冠冕shàngdebǎoshí宝石gāozàitāde他的deyǐshàng以上gāoyúnyúnhuòzuòzàitāde他的dìshang地上fāguāng发光huī)。
17 Tāde他的ēnhéděng何等tāde他的róngměichéngjiànzhuàng健壮shàonánxīnjiǔpéiyǎng培养chǔnǚ处女