Γένεση

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Κεφάλαιο 5

ΤΟΥΤΟ είναι το βιβλίο τής γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα τού Θεού.
2 Αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε· και τους ευλόγησε και αποκάλεσε το όνομά τους Αδάμ, την ημέρα που τους δημιούργησε.
3 Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια, και γέννησε γιο, σύμφωνα με την ομοίωσή του, σύμφωνα με την εικόνα του, και αποκάλεσε το όνομά του Σηθ·
4 και οι ημέρες τού Αδάμ, αφού γέννησε τον Σηθ, έγιναν 800 χρόνια· και γέννησε γιους και θυγατέρες·
5 και όλες οι ημέρες του Αδάμ, που έζησε, έγιναν 930 χρόνια· και πέθανε.
6 Και ο Σηθ έζησε 105 χρόνια, και γέννησε τον Ενώς·
7 και ο Σηθ, αφού γέννησε τον Ενώς, έζησε 807 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
8 και όλες οι ημέρες τού Σηθ έγιναν 912 χρόνια· και πέθανε.
9 Και ο Ενώς έζησε 90 χρόνια και γέννησε τον Καϊνάν·
10 και ο Ενώς, αφού γέννησε τον Καϊνάν, έζησε 815 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
11 και όλες οι ημέρες τού Ενώς έγιναν 905 χρόνια· και πέθανε.
12 Και ο Καϊνάν έζησε 70 χρόνια, και γέννησε τον Μααλαλεήλ·
13 και ο Καϊνάν, αφού γέννησε τον Μααλαλεήλ, έζησε 840 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
14 και όλες οι ημέρες τού Καϊνάν έγιναν 910 χρόνια· και πέθανε.
15 Και ο Μααλαλεήλ έζησε 65 χρόνια, και γέννησε τον Ιάρεδ·
16 και ο Μααλαλεήλ, αφού γέννησε τον Ιάρεδ, έζησε 830 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
17 και όλες οι ημέρες τού Μααλαλεήλ έγιναν 895 χρόνια· και πέθανε.
18 Και ο Ιάρεδ έζησε 162 χρόνια, και γέννησε τον Ενώχ·
19 και ο Ιάρεδ, αφού γέννησε τον Ενώχ, έζησε 800 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
20 και όλες οι ημέρες τού Ιάρεδ έγιναν 962 χρόνια· και πέθανε.
21 Και ο Ενώχ έζησε 65 χρόνια, και γέννησε τον Μαθουσάλα·
22 και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
23 και όλες οι ημέρες τού Ενώχ έγιναν 365 χρόνια.
24 Και ο Ενώχ περπάτησε μαζί με τον Θεό, και δεν βρισκόταν πλέον· επειδή, τον μετέθεσε ο Θεός.
25 Και ο Μαθουσάλα έζησε 187 χρόνια, και γέννησε τον Λάμεχ·
26 και ο Μαθουσάλα, αφού γέννησε τον Λάμεχ, έζησε 782 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
27 και όλες οι ημέρες τού Μαθουσάλα έγιναν 969 χρόνια· και πέθανε.
28 Και ο Λάμεχ έζησε 182 χρόνια, και γέννησε γιο·
29 και αποκάλεσε το όνομά του Νώε, λέγοντας: Αυτός θα μας ανακουφίσει από το έργο μας, και από τον μόχθο των χεριών μας, εξαιτίας της γης, που ο Κύριος καταράστηκε.
30 Και ο Λάμεχ, αφού γέννησε τον Νώε, έζησε 595 χρόνια, και γέννησε γιους και θυγατέρες·
31 και όλες οι ημέρες τού Λάμεχ έγιναν 777 χρόνια· και πέθανε.
32 Και ο Νώε ήταν ηλικίας 500 χρόνων· και ο Νώε γέννησε τον Σημ, τον Χαμ, και τον Ιάφεθ.