Κριτές

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ μετά τον Αβιμέλεχ σηκώθηκε, για να σώσει τον Ισραήλ, ο Θωλά, ο γιος τού Φουά, γιου τού Δωδώ, ένας άνδρας από τη φυλή τού Ισσάχαρ· κι αυτός κατοικούσε στη Σαμίρ, στο βουνό Εφραϊμ.
2 Και έκρινε τον Ισραήλ για 23 χρόνια· και πέθανε, και θάφτηκε στη Σαμίρ.
3 Και ύστερα απ' αυτόν σηκώθηκε ο Ιαείρ, ο Γαλααδίτης, και έκρινε τον Ισραήλ για 22 χρόνια.
4 Και είχε 30 γιους, που επέβαιναν σε 30 πουλάρια, και είχαν 30 πόλεις, που τις ονομάζουν Χώρες τού Ιαείρ μέχρι σήμερα, οι οποίες βρίσκονται στη γη Γαλαάδ.
5 Και πέθανε ο Ιαείρ, και θάφτηκε στην Καμών.
6 Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν πάλι πονηρά μπροστά στον Κύριο, και λάτρευσαν τους Βααλείμ, και τις Ασταρώθ και τους θεούς τής Αράμ, και τους θεούς τής Σιδώνας, και τους θεούς τού Μωάβ, και τους θεούς των γιων Αμμών, και τους θεούς των Φιλισταίων, και εγκατέλειψαν τον Κύριο, και δεν τον λάτρευσαν.
7 Και ο θυμός τού Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ, και τους πούλησε στο χέρι των Φιλισταίων, και στο χέρι των γιων Αμμών.
8 Και από εκείνο τον χρόνο, κατέθλιψαν και καταδυνάστευσαν τους γιους Ισραήλ 18 χρόνια, όλους τούς γιους Ισραήλ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, στη γη των Αμορραίων, που είναι στη γη Γαλαάδ.
9 Και οι γιοι Αμμών διάβηκαν τον Ιορδάνη, για να πολεμήσουν και εναντίον του Ιούδα, και εναντίον του Βενιαμίν, και εναντίον του οίκου Εφραϊμ· ώστε, ο Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία.
10 Και οι γιοι Ισραήλ βόησαν στον Κύριο, λέγοντας: Αμαρτήσαμε σε σένα, επειδή εγκαταλείψαμε τον Θεό μας, και λατρεύσαμε τους Βααλείμ.
11 Και ο Κύριος είπε στους γιους Ισραήλ: Δεν σας λύτρωσα από τους Αιγυπτίους, και από τους Αμορραίους, και από τους γιους Αμμών, και από τους Φιλισταίους;
12 Ακόμα και οι Σιδώνιοι, και οι Αμαληκίτες, και οι Μαωνίτες, σας κατέθλιψαν· και βοήσατε σε μένα, κι εγώ σας λύτρωσα από το χέρι τους·
13 αλλ' εσείς με εγκαταλείψατε, και λατρεύσατε άλλους θεούς· γι' αυτό, δεν θα σας λυτρώσω πλέον·
14 πηγαίνετε και βοήσ.τε στους θεούς που διαλέξατε· αυτοί ας σας λυτρώσουν στον καιρό τής αμηχανίας σας.
15 Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Κύριο: Αμαρτήσαμε· εσύ να κάνεις σε μας όπως είναι αρεστό στα μάτια σου· όμως, λύτρωσέ μας, παρακαλούμε, αυτή την ημέρα.
16 Και απέβαλαν τους ξένους θεούς από ανάμεσά τους, και λάτρευσαν τον Κύριο, και η ψυχή του σπλαχνίστηκε στη δυστυχία τού Ισραήλ.
17 Τότε, συγκεντρώθηκαν οι γιοι Αμμών, και στρατοπέδευσαν στη γη Γαλαάδ. Και συγκεντρώθηκαν οι γιοι Ισραήλ, και στρατοπέδευσαν στη Μισπά.
18 Και ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ, είπαν αναμεταξύ τους: Ποιος θα αρχίσει να πολεμάει ενάντια στους γιους Αμμών; Αυτός θα είναι αρχηγός σε όλους τους κατοίκους της Γαλαάδ.