Κριτές

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Κεφάλαιο 12

Και οι άνδρες Εφραϊμ συγκεντρώθηκαν, και πέρασαν προς βορράν, και είπαν στον Ιεφθάε: Γιατί πέρασες να πολεμήσεις ενάντια στους γιους Αμμών, και δεν μας κάλεσες νάρθουμε μαζί σου; Το σπίτι σου θα το κάψουμε επάνω σου με φωτιά.
2 Και ο Ιεφθάε τούς είπε: Εγώ και ο λαός μου ήρθαμε σε μεγάλη φιλονικία με τους γιους Αμμών· και σας έκραξα, και δεν με σώσατε από το χέρι τους·
3 και βλέποντας ότι δεν με σώσατε, ριψοκινδύνευσα τη ζωή μου, και πέρασα ενάντια στους γιους Αμμών, και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μου· γιατί, λοιπόν, ανεβήκατε σήμερα σε μένα για να με πολεμήσετε;
4 Τότε, ο Ιεφθάε συγκέντρωσε όλους τους άνδρες τής Γαλαάδ, και πολέμησε τον Εφραϊμ· και οι άνδρες τής Γαλαάδ πάταξαν τους Εφραϊμίτες, επειδή είπαν: Φυγάδες τού Εφραϊμ είστε εσείς οι Γαλααδίτες, ανάμεσα στον Εφραϊμ, και ανάμεσα στον Μανασσή.
5 Και οι Γαλααδίτες έπιασαν διαβάσεις τού Ιορδάνη πριν από τους Εφραϊμίτες· και όταν κάποιος από τους Εφραϊμίτες φυγάδες έλεγε: Θέλω να περάσω, τότε οι άνδρες τής Γαλαάδ τού έλεγαν: Μήπως είσαι Εφραϊμίτης; Αν εκείνος έλεγε: Όχι,
6 τότε του έλεγαν: Πες, λοιπόν, Σχίββωλεθ· κι εκείνος έλεγε Σίββωλεθ· επειδή, δεν μπορούσε έτσι να το προφέρει. Τότε, τον έπιαναν και τον φόνευαν, στις διαβάσεις τού Ιορδάνη. Και έπεσαν εκείνο τον καιρό 42.000 Εφραϊμίτες.
7 Και ο Ιεφθάε έκρινε τον Ισραήλ για έξι χρόνια. Και ο Ιεφθάε, ο Γαλααδίτης, πέθανε και θάφτηκε σε κάποια πόλη τής Γαλαάδ.
8 Και ύστερα απ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβαισάν, εκείνος από τη Βηθλεέμ.
9 Και είχε 30 γιους και 30 θυγατέρες, που τις πάντρεψε· και πήρε απέξω 30 νέες για τους γιους του. Και έκρινε τον Ισραήλ επτά χρόνια.
10 Και ο Αβαισάν πέθανε, και θάφτηκε στη Βηθλεέμ.
11 Και ύστερα απ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αιλών, ο Ζαβουλωνίτης· και έκρινε τον Ισραήλ για 10 χρόνια.
12 Και ο Αιλών ο Ζαβουλωνίτης, πέθανε και θάφτηκε στην Αιαλών, στη γη Ζαβουλών.
13 Και ύστερα απ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβδών, ο γιος τού Ελλήλ, ο Πιραθωνίτης.
14 Και είχε 40 γιους και 30 εγγονούς, που πήγαιναν καβάλα επάνω σε 70 πουλάρια· και έκρινε τον Ισραήλ για οκτώ χρόνια.
15 Και ο Αβδών πέθανε, ο γιος τού Ελλήλ, ο Πιραθωνίτης, και θάφτηκε στην Πιραθών, στη γη Εφραϊμ, επάνω στο βουνό Αμαλήκ.