Yǐsītièjì

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Dì 10 Zhāng

Yàhāsuílǔ wáng shǐ hàndì , hé hǎidǎo de rénmín dōu jìn gòng .
2 Tā yǐ quánbǐng nénglì suǒ xíng de , bìng tā táijǔ Mòdǐgǎi shǐ tā gāo shēng de shì , qǐbù dōu xiĕ zaì Mǎdaì , hé Bōsī wáng de lìshǐ shang ma ?
3 Yóudà rén Mòdǐgǎi zuò Yàhāsuílǔ wáng de zǎixiàng , zaì Yóudà rén zhōng wéi dà , dé tā zhòng dìxiōng de xǐyuè , wèi bĕn zú de rén qiú hǎo chù , xiàng tāmen shuō hépíng de huà .