Sheng Jing - Pinyin (Romanized Chinese)


Rúguǒ shǐyòng de shì Android shèbèi, nín kěyǐ xiàzài hé shǐyòng wǒmen de yìngyòng chéngxù lái yuèdú hé tīng shèngjīng pīnyīn zhōngguó hé xǔduō qítā de yǔyán:

apps


Please choose a book from the Holy Bible in the Chinese [transliterated] language - Pinyin

Jiùyuē quán shū - Old Testament

Xīnyuē quán shū - New Testament