Hābāgǔshū

1 2 3

0:00
0:00

Dì 1 Zhāng

Xiānzhī hǎ bā gǔ suǒ dé de mò shì .
2 Tā shuō , Yēhéhuá a , wǒ hū qiú nǐ , nǐ bù yīngyún , yào dào jǐshí ne . wǒ yīn qiángbào āi qiú nǐ , nǐ hái bù zhĕngjiù .
3 Nǐ wèihé shǐ wǒ kànjian zuìniè . nǐ wèihé kàn zhe jiān è ér bù lǐ ne . huǐmiè hé qiángbào zaì wǒ miànqián . yòu qǐ le zhēng duān hé xiāng dǒu de shì .
4 Yīncǐ lǜfǎ fàng sōng , gōnglǐ yĕ bù xiǎnmíng . è rén wéi kùn yì rén . suǒyǐ gōnglǐ xiǎnrán diāndǎo .
5 Yēhéhuá shuō , nǐmen yào xiàng liè guó zhōng guānkàn , dàdà jīngqí . yīnwei zaì nǐmen de shíhou , wǒ xíng yī jiàn shì , suī yǒu rén gàosu nǐmen , nǐmen zǒngshì bù xìn .
6 Wǒ bì xīngqǐ Jiālèdǐ rén , jiù shì nà cánrĕn bào zào zhī mín , tōng xíng biàn dì , zhān jū nà bù shǔ zìjǐ de zhù chù .
7 Tā wēi wǔ kĕ wèi . pànduàn hé shìlì , dōu rènyì fāchū .
8 Tāde mǎ bǐ bào gèng kuaì , bǐ wǎnshang de chái láng gèng mĕng . mǎ bīng yǒng yuè zhēng xiān , dōu cóng yuǎnfāng ér lái , tāmen fēi paó rú yīng zhuā shí .
9 Dōu wèi xíng qiángbào ér lái . déng zhù liǎnmiàn xiàng qián , jiāng lǔlǜe de rén jùjí , duō rú chén shā .
10 Tāmen jīqiào jūnwáng , xiàohua shǒulǐng , chīxiào yīqiè bǎo zhàng , zhú lĕi gōng qǔ .
11 Tā yǐ zìjǐ de shìLìwèi shén , xiàng fēng mĕng rán sǎo guō , xiǎn wèi yǒu zuì .
12 Yēhéhuá wǒde shén , wǒde shèng zhĕ a , nǐ bú shì cóng gèn gǔ ér yǒu ma . wǒmen bì bù zhì sǐ . Yēhéhuá a , nǐ paì déng tā wéi yào xíngfá rén . pánshí a , nǐ shèlì tā wéi yào chéng zhì rén .
13 Nǐ yǎnmù qīngjié , bú kàn xié pì , bù kàn jiān è . xíng guǐzhà de , nǐ wèihé kàn zhe bù lǐ ne . è rén tūn miè bǐ zìjǐ gōngyì de , nǐ wèihé jìngmò bù yǔ ne .
14 Nǐ wèihé shǐ rén rú hǎi zhōng de yú , yòu rú méiyǒu guǎnxiá de pá wù ne .
15 Tā yòng gōu gōu zhù , yòng wǎng bǔ huò , yòng lá wǎng jùjí tāmen . yīncǐ , tā huānxǐ kuaìlè .
16 Jiù xiàng wǎng xiànjì , xiàng wǎng shāoxiāng . yīn tā yóu cǐ dé féimĕi de fēn , hé fù yù de shíwù .
17 Tā qǐ kĕ lǚcì dǎo kōng wǎngluó , jiāng liè guó de rén shícháng shā lù , haó bù gù xī ne .