поглавље 10

A koji zapečatiše behu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,
2 Seraj, Azarija, Jeremija,
3 Pashor, Amarija, Malhija,
4 Hatus, Sevanija, Maluh,
5 Harim, Merimot, Ovadija,
6 Danilo, Gineton, Varuh,
7 Mesulam, Vija, Mijamin,
8 Mazija, Vilgaj, Semaja; to behu sveštenici;
9 A Leviti: Isus sin Azanijin Vinuj izmedju sinova Inadadovih, Kadmilo,
10 I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anana,
11 Miha, Reov, Asavija,
12 Zahur, Serevija, Sevnija,
13 Odija, Vanije, Veninuj;
14 Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,
15 Vunije, Azgad, Vivaj,
16 Adonija, Vigvaj, Adin,
17 Atir, Jezekija, Azur,
18 Odija, Asum, Visaj,
19 Arif, Anatot, Navaj,
20 Magfija, Mesulam, Ezir,
21 Mesizaveilo, Sadok, Jadva,
22 Felatija, Anan, Anaja,
23 Osija, Ananija, Asuv,
24 Lois, Fileja, Sovik,
25 Reum, Asavana, Maija,
26 Ahija, Anana, Ganan,
27 Maluh, Harim, Vana.
28 I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pevači, netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božjem, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumevahu,
29 Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dodjoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijem, koji je dat preko Mojsija, sluge Božijeg, i da držimo i izvršujemo sve zapovesti Gospoda Boga svog i zakone Njegove i uredbe Njegove.
30 I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovih da uzimamo za sinove svoje.
31 I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kakvu god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug.
32 I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u dom Boga svog:
33 Na hlebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za greh da se očišća Izrailj, i na svako delo u domu Boga našeg.
34 I bacasmo žreb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našeg po domovima otaca naših na vreme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našeg, kako piše u zakonu;
35 I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakog roda od svakog drveta od godine do godine u dom Gospodnji;
36 I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svog sveštenicima koji služe u domu Boga našeg;
37 I prvine testa svog i prinose svoje i rod od svih drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u kleti doma Boga svog, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svim mestima gde uradimo;
38 I da bude sveštenik, sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našeg, u kleti, u spreme njegove.
39 Jer u te kleti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gde su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pevači, da ne ostavljamo dom Boga svog.