Filipljanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 3

A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
2 Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslenika, čuvajte se od sečenja.
3 Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo.
4 Premda bih se i ja mogao uzdati u telo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma,
5 Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjevog, kolena Venijaminovog, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.
6 Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.
7 No šta mi beše dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
8 Jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svog, kog radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
9 I da se nadjem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri;
10 Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu,
11 Da bih, kako dostigao u vaskrsenje mrtvih;
12 Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego teram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.
13 Braćo! Ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se,
14 I trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu.
15 Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li šta drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
16 Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onom pravilu da živimo.
17 Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.
18 Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristovog;
19 Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovom, koji zemaljski misle.
20 Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i Spasitelja očekujemo Gospoda svog Isusa Hrista,
21 Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.