Filemonu

1

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznom i pomagaču našem,
2 I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našem drugaru u vojevanju, i domaćoj tvojoj crkvi:
3 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg, i Gospoda Isusa Hrista.
4 Zahvaljujem Bogu svom spominjući te svagda u molitvama svojim,
5 Čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:
6 Da tvoja vera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakog dobra, koje imate u Hristu Isusu.
7 Jer imam veliku radost i utehu radi ljubavi tvoje, što srca svetih počinuše kroza te, brate!
8 Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedam šta je potrebno,
9 Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takav kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
10 Molimo te za svog sina Onisima, kog rodih u okovima svojim;
11 Koji je tebi nekada bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kog poslah tebi natrag;
12 A ti ga, to jest, moje srce primi.
13 Ja ga htedoh da zadržim kod sebe, da mi mesto tebe posluži u okovima jevandjelja;
14 Ali bez tvoje volje ne htedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
15 Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vreme da ga dobiješ večno,
16 Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznog, a osobito meni, a kamoli tebi, i po telu i u Gospodu
17 Ako dakle držiš mene za svog drugara, primi njega kao mene.
18 Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
19 Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne kažem da si i sam sebe meni dužan.
20 Da brate! Da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
21 Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.
22 A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.
23 Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.
24 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin.
25