Ýermeýanyň agysy

1 2 3 4 5


Bap 3

Hudaýyň gazap taýagyndan hasrat çeken adam men.
א
2 Ol meni idip, yşyksyz tüm garaňkylyga getirdi.
א
3 Ol bütin gün gaýta-gaýta garşyma elini galdyrdy.
ב
4 Etimi, hamymy çüýretdi, süňklerimi döwüp taşlady.
ב
5 Üstüme çozup, daşymy gabady, başyma hasrat hem dert saldy.
ב
6 Bireýýäm ölenler kimin meni garaňkylykda ýaşatdy.
ג
7 Gaçmaz ýaly daşyma diwar aýlady, boýnuma agyr zynjyrlar saldy.
ג
8 Perýat edip, kömege çagyranymda, Ol dilegime gulak salmady.
ג
9 Ýonma daşlar bilen ýolumy ýapdy, ýodalarymy egreltdi.
ד
10 Hudaý meni peýleýän aýydyr, bukuda ýatan arslandyr.
ד
11 Ýolumdan azaşdyryp parçalady, halys sandan çykardy.
ד
12 Ol ýaýyny çekdi, meni okuna nyşan edindi.
ה
13 Sagdagyndaky oklary atyp, bagrymy deşdi.
ה
14 Men ähli halkyma gülki boldum, günuzyn olaryň aýdymy boldum.
ה
15 Ol meni hasratdan doýrup, ýowşanyň ajy suwuny içirdi.
ו
16 Çagyl bilen dişlerimi owratdy, kül içinde depip, dyza çökdürdi.
ו
17 Meniň janym rahatlygy unutdy, şatlygyň nämedigi ýatdan çykdy.
ו
18 Özüme diýdim: «Jandan el üzdüm, Rebbe bolan ähli umydym öçdi».
ז
19 Hasratymdyr sergezdanlygym hakda oýlansam, ajy ýowşan bilen zäher-zakgun içen ýalydyr!
ז
20 Janym muny dyngysyz ýatlaýar, şonuň üçin ýüregim paralanýar.
ז
21 Emma şuny ýatda saklaýan, şonda ýene-de umyt döreýär:
ח
22 Rebbiň wepaly söýgüsi tükenmezdir, çünki Onuň rehimdarlygy bakydyr.
ח
23 Her säher bular täzelenýär, Seniň wepadarlygyň beýikdir!
ח
24 Janym diýýär: «Reb meniň paýymdyr. Şoňa görä Oňa intizardyryn».
ט
25 Reb Özüne bil baglaýanlara, Özüni ýürekden agtarýanlara gowudyr.
ט
26 Rebbiň halas edişine ümsüm garaşmak gowudyr.
ט
27 Adama boýuntyrygy ýaşlykdan götermek gowudyr.
י
28 Ynsan dymyp, ýalňyz otursyn, çünki boýuntyrygy dakan Rebdir.
י
29 Ýere ýüzin ýykylsyn, belki, umyt bardyr.
י
30 Özüni urana ýaňagyny tutsun, masgaralanmakdan doly bolsun.
כ
31 Çünki Taňry hiç wagt ömürlik terk etmez.
כ
32 Ol birine hasrat çekdirse-de, bol merhemetine görä rehim-de eder.
כ
33 Hasrat berip, gaýga batyrsa-da, bulary Ol ýürekden etmez.
ל
34 Ýurduň ähli ýesirleri aýak astynda depelenende,
ל
35 Beýik Hudaýyň huzurynda ynsan hukuklary kemsidilende,
ל
36 dawada birine adalatsyzlyk edilen wagty, Taňry olary görýän dälmidir?
מ
37 Bulary Taňrynyň Özi buýurmasa, kim buýruk berip ýerine ýetirderdi?
מ
38 Ýagşylyk hem, ýamanlyk hem Beýik Hudaýyň agzyndan çykmaýarmy?
מ
39 Öz günäleri üçin jezasyn alsa, diri galan adam näme üçin zeýrensin?
נ
40 Geliň, ýollarymyzy synap göreliň, täzeden Rebbe gaýdyp baralyň.
נ
41 Geliň, gökdäki Hudaýa elimizi-de, ýüregimizi-de açalyň.
נ
42 Biz günä edip baş galdyrdyk, Sen bizi bagyşlamadyň.
ס
43 Kowaladyň bizi gazap bilen, rehimsizlik bilen öldürdiň.
ס
44 Özüňi buluda bürediň, dilegler eşidilmesin diýip.
ס
45 Bizi milletler arasynda syr-süplüge, zir-zibile öwürdiň.
פ
46 Ähli duşmanlarymyz bizi ýaňsyladylar.
פ
47 Üstümize howp we hile, harabaçylyk we weýrançylyk abandy.
פ
48 Eziz halkymyň heläkçiliginden ýaňa gözýaşlarym sil bolup akýar.
ע
49 –50 Reb gökden aşak nazar salýança, gözýaşlarym hiç tükenmez, asla kepemez.
ע
51 Şäherimdäki gyzlaryň halyna ýüregim gyýym-gyýymdyr.
צ
52 Maňa nähak duşman bolanlar meni guş kimin awlap tutdular.
צ
53 Diriligime çukura taşlap, üstümden daş okladylar.
צ
54 Suwlar depämden aşdy, «Men heläk boldum» diýdim.
ק
55 Çukuryň düýbünden Seni çagyrdym, ýa Reb.
ק
56 «Gulagyňy dykma, perýadyma gulak goý» diýen sözlerimi eşitdiň.
ק
57 Seni çagyranymda, ýanyma gelip: «Gorkma!» diýdiň.
ר
58 Eý, Taňry, janymy gutaran Sensiň, ömrümi halas eden Sensiň.
ר
59 Ýa Reb, maňa edilen adalatsyzlygy gördüň, meniň hakymy alyp ber.
ר
60 Menden nähili öç alyşlaryny gördüň, garşyma guran dildüwşüklerini bildiň.
ש
61 Ýa Reb, olaryň masgaralaýşyny eşitdiň, garşyma guran dildüwşüklerini gördüň.
ש
62 Duşmanlarymyň bütin gün meniň garşyma edýän hyşy-wyşylaryny we hüňürdilerini eşitdiň.
ש
63 Ertirden agşama çenli men olaryň ýaňsy aýdymy boldum.
ת
64 Olaryň elleri bilen edenlerini eginleri bilen çekdir, ýa Reb!
ת
65 Ýüreklerine howsala sal. Goý, näletiň olaryň üstünden insin!
ת
66 Gazap bilen kowalap, gökleriň astyndan olary ýok et, ýa Reb!