Falje


 • Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'jua falë edhe juve;por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ua falë juve gabimet tuaja.
  MATEU / Matthew 6:14, 15
 • Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'jua falë edhe juve;por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ua falë juve gabimet tuaja.
  LLUKA / Luke 23:34
 • Dhe ajo u përgjigj: ''Askush, Zot''. Atëherë Jezusi i tha: ''As unë nuk të dënoj; shko dhe mos mëkato më''. -
  GJONI / John 8:11
 • Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetuetes fshij shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua.-
  Isaia / Isaiah 43:25
 • Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. -
  MATEU / Matthew 5:7
 • Sigurisht edhe e para Besëlidhje kishte disa rregulla për shërbesën hyjnore dhe për shenjtëroren tokësore. -
  HEBRENJTE / Hebrew 8:12
 • Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: ''Zot, në se vëllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?''.Jezusi i tha: ''Unë nuk të them deri shtatë herë, por deri shtatëdhjetë herë shtatë. -
  MATEU / Matthew 18:21, 22
 • Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni; dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. -
  1 GJONI / John 1:9
 • Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. -
  Psalmet / Psalms103:12
 • Nuk do të hakmerresh dhe nuk do të mbash mëri kundër bijve të popullit tënd, por do ta duash të afërmin tënd si veten tënde. Unë jam Zoti. -
  Leviticus 19:18
 • Ti tregohesh i dhimbshëm ndaj njeriut besimtar dhe i drejtë me njeriun e drejtë. -
  Psalmet / Psalms 18:25
 • Sepse ti, o Zot, je i mirë dhe i gatshëm të falësh, dhe tregon mirësi të madhe ndaj gjithë atyre që të kërkojnë. -
  Psalmet / Psalms 86:5
 • Mirësia dhe e vërteta mos të lënçin kurrë; lidhi rreth qafës, shkruaji mbi tabelën e zemrës sate;do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Perëndisë dhe të njerëzve.-
  Fjalët e urta / Proverbs 3:3, 4
 • Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij''.-
  MATEU / Matthew 18:35
 • Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt, t'ju falë mëkatet tuaja. -
  Mark 11:25
 • Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos dënoni dhe nuk do të dënoheni; falni dhe do të jeni të falur. -
  LLUKA / Luke 6:37
 • And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. -
  EFESIANEVE / Ephesians 4:32
 • Bëhuni pra imitues të Perëndisë, si bij shumë të dashur, -
  KOLOSIANEVE / Colossians 3:13
 • Sepse e dini se, më pas, kur ai deshi të trashëgojë bekimin, iu refuzua, ndonëse e kërkoi me lot, sepse nuk gjeti vend pendimi. -
  HEBRENJTE / Hebrew 12:15