Прошка и горчивина


 • Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Матей 6:14, 15
 • А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.- Лука 23:34
 • И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече. Йоан 8:11
 • Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, И няма да си спомня за греховете ти. Исая 43:25
 • Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Матей 5:7
 • Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече". Евреи 8:12
 • Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем. Матей 18:21, 22
 • Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоан 1:9
 • Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Псалми 103:12
 • Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ. Левит 19:18
 • Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш. Псалми 18:25
 • Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават, Псалми 86:5
 • Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си.Така ще намериш благоволение и добро име Пред Бога и човеците. Притчи 3:3, 4
 • Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си. Матей 18:35
 • И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. Марко 11:25
 • Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени; Лука 6:37
 • а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Ефесяни 4:32
 • Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Колосяни 3:13
 • И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него; Евреи 12:15