Riječ Božja


 • U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
  Ivan 1:1,14
 • A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta."
  Matej 4:4
 • U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.
  Psalmi 119:11
 • Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.
  Ivan 15:3
 • Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.
  Psalmi 119:130
 • Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.
  2 Timoteju 2:15
 • Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.
  Jevrejima 4:12
 • "Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su."
  Ivan 6:63
 • Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."
  Matej 24:35
 • Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje,
  1 Petrova 2:2