Slovo Boží


  • Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy. Janův 1:1, 14
  • On pak odpovídaje, řekl:Psánoť jest:Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. Matouš 4:4
  • V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalmy 119:11
  • Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám. Janův 15:3
  • Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti. Žalmy 119:130
  • Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval. 2 Timoteovi 2:15
  • Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce. Židům 4:12
  • Duch jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou. Janův 6:63
  • Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Matouš 24:35
  • Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli, 1 Petrův 2:2