Svoboda od strachu


 • Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti? Nebo tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.
  Žalmy 27:1, 5
 • Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.
  Žalmy 34:4
 • Ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně, pokoj maje před strachem zlých věcí.
  Príslovia 1:33
 • Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce:Posilňte se, nebojte se. Aj, Bůh váš s pomstou přijde, s odplatou Bůh sám přijde, a spasí vás.
  Izaiáš 35:4
 • Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své.
  Izaiáš 41:10
 • Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče.
  Římanům 8:15
 • Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné.
  2 Timoteovi 1:7
 • Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (46:2) Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
  Žalmy 46:1-3
 • Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám. Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.
  Žalmy 56:3, 4
 • Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne. Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního, v polední čas hubícího.
  Žalmy 91:5, 6
 • Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj.
  Príslovia 3:24
 • Neboj se jich, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí Hospodin.
  Jeremiáš 1:8
 • Bázněť není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání bázeň; nebo bázeň trápení má, kdož se pak bojí, není dokonalý v lásce.
  1 Janův 4:18
 • Obcování vaše budiž bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl:Nikoli nenechám tebe tak, aniž tě opustím; Tak abychom doufanlivě říkali:Pán spomocník můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk.
  Židům 13:5, 6
 • Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.
  Janův 14:27
 • Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on též podobně účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil toho, kterýž má vládařství smrti, to jest ďábla, A abyvysvobodil ty, kteřížto bázní smrti po všecken čas života svéhopodrobeni byli v službu.
  Židům 2:14, 15