Bojovat za vás


  • I řekl Mojžíš lidu:Nebojte se, stůjte a vizte spasení Hospodinovo, kteréž vám způsobí dnes; nebo Egyptských, kteréž jste viděli dnes, neuzříte nikdy více až na věky. 2. Mojžišova 14:13
  • Suď se, Hospodine, s těmi, kteříž se se mnou soudí; bojuj proti těm, kteříž proti mně bojují. Žalmy 35:1
  • Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho. Žalmy 98:1
  • Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce:Posilňte se, nebojte se. Aj, Bůh váš s pomstou přijde, s odplatou Bůh sám přijde, a spasí vás. Izaiáš 35:4
  • A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen. 2 Timoteovi 4:18
  • Tak abychom doufanlivě říkali:Pán spomocník můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk. Židům 13:6
  • Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy. 1 Janův 3:8
  • Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. Zjevení Janovo 12:11