Poctivost


  • Nelžete jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho, Koloským 3:9
  • Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi, Římanům 12:17
  • Dobré opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi. 2 Korintským 8:21
  • Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu. Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je. Príslovia 11:1, 3
  • Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z ssoužení. Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest. Príslovia 12:13, 17
  • Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde. Príslovia 28:13
  • Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů svých, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová. Jakubův 5:16
  • Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím. 2 Korintským 4:2