Poctivost


 • Nelžete jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho,
  Koloským 3:9
 • Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
  Římanům 12:17
 • Dobré opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi.
  2 Korintským 8:21
 • Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu. Sprostnost upřímých vodí je, převrácenost pak přestupníků zatracuje je.
  Príslovia 11:1, 3
 • Do přestoupení rtů zapletá se zlostník, ale spravedlivý vychází z ssoužení. Kdož mluví pravdu, ohlašuje spravedlnost, svědek pak falešný lest.
  Príslovia 12:13, 17
 • Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde.
  Príslovia 28:13
 • Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů svých, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli. Mnohoť zajisté může modlitba spravedlivého opravdová.
  Jakubův 5:16
 • Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.
  2 Korintským 4:2