Děti


 • Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.
  Žalmy 34:11
 • Beth. Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé slova tvého.
  Žalmy 119:9
 • Hospodin dokoná za mne; nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých kdy opustíš.
  Žalmy 138:8
 • Aby synové naši byli jako štípkové zdárně rostoucí v mladosti své, a dcery naše jako úhelní kamenové, tesaní ku podobenství chrámu.
  Žalmy 144:12
 • Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé.
  Príslovia 3:1
 • A tak tedy, synové, poslechněte mne, nebo blahoslavení jsou ostříhající cest mých. Poslouchejte cvičení, a nabuďte rozumu, a nerozpakujte se.
  Príslovia 8:32-33
 • Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.
  Príslovia 22:6
 • Synové pak tvoji všickni vyučení budou od Hospodina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.
  Izaiáš 54:13
 • A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi:Šimone, synu Jonášův, miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu:Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu:Pasiž beránky mé.
  Janův 21:15
 • Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého.
  2 Timoteovi 2:22
 • Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.
  3Janův 1:4
 • Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.
  Príslovia 3:12
 • Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce.
  Príslovia 13:24
 • Tresci syna svého, dokudž jest o něm naděje, a k zahynutí jeho neodpouštěj jemu duše tvá.
  Príslovia 19:18
 • Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého, ale metla kázně vzdálí je od něho.
  Príslovia 22:15
 • Neodjímej od mladého kázně; nebo umrskáš-li jej metlou, neumřeť.
  Príslovia 23:13
 • Otcové nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.
  Koloským 3:21
 • Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
  1 Timoteovi 3:4
 • A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví:Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš? Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá. Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jakožto synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec? Pakli jste bez kázně, kteréžto všickni synové účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové. Ano tělesné otce naše měli jsme, kteříž nás trestali, a měli jsme je u vážnosti; i zdaliž nemáme mnohem více poddáni býti Otci duchů, abychom živi byli?
  Židům 12:5-9
 • A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.
  5. Mojžišova 6:7
 • Ostříhej a poslouchej všech slov těchto, kteráž já přikazuji tobě, aby tobě dobře bylo i synům tvým po tobě až na věky, když bys činil, což dobrého a pravého jest, před očima Hospodina Boha svého.
  5. Mojžišova 12:28
 • Řekl jim:Přiložtež srdce svá ke všechněm slovům, kteráž já dnes osvědčuji vám,a přikažte to synům svým, aby ostříhali všech slov zákona tohoto, a činili je. Nebo není daremné slovo, abyste jím pohrdnouti měli, ale jest život váš; a v slovu tom prodlíte dnů svých na zemi, kterouž abyste dědičně obdrželi, půjdete přes Jordán.
  5. Mojžišova 32:46, 47
 • On vyučoval mne a říkal mi:Ať se chopí výmluvností mých srdce tvé, ostříhej přikázaní mých, a živ budeš. Nabuď moudrosti, nabuď rozumnosti; nezapomínej, ani se uchyluj od řečí úst mých.
  Príslovia 4:4, 5
 • Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.
  Príslovia 20:7
 • A když jsem to spatřil, vstana, řekl jsem k přednějším a knížatům i k jinému lidu:Nebojte se jich, ale na Pána velikého a hrozného pamatujte, a bojujte za bratří své, za syny své a dcery své, za manželky své a domy své.
  Nehemiáš 4:14
 • A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.
  Efezským 6:4
 • A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.
  2 Timoteovi 2:2