Výsledky chvály


 • Tu chvíli pak, když oni začali zpěv a chválení, obrátil Hospodin ty, kteříž byli v zálohách, na syny Ammon, Moáb a obyvatele hory Seir, ješto však byli přitáhli proti Judovi, a tak sami se bili.
  2. Kronická 20:22
 • Den zajisté tento svatý jest Pánu našemu, protož nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše.
  Nehemiáš 8:10
 • Kdož obětuje obět chvály, tenť mne uctí, a tomu, kdož napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží.
  Žalmy 50:23
 • Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
  Žalmy 89:15
 • A bude pocházeti od nich díků činění a hlas veselících se; nebo je rozmnožím, a nebudou umenšení bráti, zvelebím je, a nebudou sníženi.
  Jeremiáš 30:19
 • Chválíce Boha a milost majíce u všeho lidu. Pán pak přidával církvi na každý den těch, kteříž by spaseni byli.
  Skutky Apoštolů 2:47
 • O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
  Filipským 4:6
 • Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské. Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
  Matouš 5:10-12
 • Blahoslavení budete, když vás nenáviděti budou lidé, a když vás vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé, pro Syna člověka. Radujte se v ten den a veselte se, nebo aj, odplata vaše mnohá jest v nebesích. Takť jsou zajisté činívali prorokům otcové jejich.
  Lukáš 6:22, 23
 • Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.
  Janův 16:33
 • Oni pak šli z toho jejich shromáždění, radujíce se, že jsou hodni učiněni trpěti protivenství pro jméno Pána Ježíše.
  Skutky Apoštolů 5:41
 • Ale ó člověče, kdo jsi ty, že tak odpovídáš Bohu? Zdaž hrnec dí hrnčíři:Pročs mne tak udělal?
  Římanům 9:20
 • Jako smutní, avšak vždycky se radujíce, jako chudí, a mnohé zbohacujíce, jako nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce.
  2 Korintským 6:10
 • Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.
  Filipským4:11
 • Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
  1 Tesalonickým 5:18
 • Nebo i vězení mého čitelni jste byli, a rozchvátání statků svých s radosti jste strpěli, vědouce, že v sobě máte lepší zboží nebeské a trvanlivé.
  Židům 10:34
 • Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,
  1 Petrův 1:8
 • Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,
  1 Petrův 3:14
 • Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím. Jestliže pak kdo trpí jako křesťan, nestyď se za to, ale oslavujž Boha v té částce.
  1 Petrův 4:13, 16
 • Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpěvujte všickni srdce upřímého.
  Žalmy 32:11
 • Veselte se spravedliví v Hospodinu, na upříméť přísluší chválení.
  Žalmy 33:1
 • Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
  Žalmy 34:1
 • I můj jazyk ohlašovati bude spravedlnost tvou, a na každý den chválu tvou.
  Žalmy 35:28
 • Požehnaný Pán, každého dne nás osýpá dary svými, Bůh silný spasení našeho. Sélah.
  Žalmy 68:19
 • Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe.
  Žalmy 71:8
 • Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
  Žalmy 92:1, 2
 • Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho.
  Žalmy 100:4
 • Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecky vnitřnosti mé jménu svatému jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho,
  Žalmy 103:1, 2
 • Nechať oslavují před Hospodinem milosrdenství jeho, a divné skutky jeho před syny lidskými,
  Žalmy 107:8
 • A obětujíce oběti chvály, ať vypravují skutky jeho s prozpěvováním.
  Žalmy 107:22
 • Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
  Žalmy 113:3
 • Pozdvihujme srdcí i rukou svých k Bohu silnému v nebe.
  Plaè 3:41
 • Já pak s hlasem díkčinění obětovati budu tobě; což jsem slíbil, splním. Hojné vysvobození jest u Hospodina.
  Jonáš 2:9
 • Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu, Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,
  Efezským 5:19, 20
 • Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás.
  1 Tesalonickým 5:18
 • Protož skrze něho obětujme Bohu obět chvály vždycky, to jest ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.
  Židům 13:15
 • I vyšel z trůnu hlas, řkoucí:Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí i velicí.
  Zjevení Janovo 19:5