Mír


 • Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré. 1. Mojžišova 15:15
 • Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji. Žalmy 29:11
 • Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. Žalmy 34:14
 • Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje. Žalmy 37:11
 • Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť takového člověka poslední věci jsou potěšené, Žalmy 37:37
 • Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj, a nemají žádné urážky. Žalmy 119:165
 • Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji. Žalmy 120:7
 • Když se líbí Hospodinu cesty člověka, také i nepřátely jeho spokojuje k němu. Príslovia 16:7
 • Čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje. Kazatel 3:8
 • Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9:6
 • Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v tebe doufá. Izaiáš 26:3
 • A zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce, pravím, spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky. Izaiáš 32:17
 • Synové pak tvoji všickni vyučení budou od Hospodina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji. Izaiáš 54:13
 • A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory i pahrbkové zvučně naproti vám prozpěvovati budou, a všecko dříví polní rukama plésati bude. Izaiáš 55:12
 • There is no peace, saith my God, to the wicked. Izaiáš 57:21
 • Cesty pokoje neznají, a není žádné spravedlnosti v šlepějích jejich. Stezky své převracejí tajně; kdožkoli po nich chodí, nemívá pokoje. Izaiáš 59:8
 • A hojí potření dcery lidu mého povrchu, říkajíce: Pokoj, pokoj, ješto není žádného pokoje. Jeremiáš 6:14
 • Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. Jeremiáš 29:11
 • Aj, já zopravuji je a vzdělám, a uzdravím obyvatele, a zjevím jim hojnost pokoje, a to stálého. Jeremiáš 33:6
 • Zkažení přišlo, protož hledati budou pokoje, ale žádného nebude. Ezekiel 7:25
 • Totiž proroků Izraelských, kteříž prorokují Jeruzalému, a ohlašují jemu vidění pokoje, ješto není žádného pokoje, praví Panovník Hospodin. Ezekiel 13:16
 • A obmyslností svou šťastně svede lest v předsevzetí svém, a v srdci svém zvelebí sebe, a v čas pokoje zhubí mnohé; nadto i proti knížeti knížat se postaví, a však bez rukou potřín bude. Daniel 8:25
 • Bezpečně také i do nejúrodnějších míst té krajiny vpadne, a činiti bude to, čehož nečinili otcové jeho, ani otcové otců jeho; loupež a kořisti a zboží jim rozdělí, ano i proti pevnostem chytrosti své vymýšleti bude, a to do času. Daniel 11:24
 • Aj hle na horách těchto nohy potěšené věci zvěstujícího, ohlašujícího pokoj. Slaviž, o Judo, slavnosti své, plň sliby své. Neboť nepokusí se více ani mimo tebe choditi nešlechetný, docelať jest vyhlazen. Nahum 1:15
 • Smlouva má byla s ním života a pokoje, a dal jsem jemu to pro bázeň; nebo se bál mne, a pro jméno mé potřín byl. . Malachi 2:5
 • Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5:9
 • A jestližeť bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám. Matouš 10:13
 • Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč. Matouš 10:34
 • I probudiv se, přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké. Marek 4:39
 • On pak řekl jí: Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdiž u pokoji, a buď zproštěna od trápení svého.) Marek 5:34
 • Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě sami, a pokoj mějte mezi sebou. Marek 9:50
 • Aby se ukázal sedícím v temnostech a v stínu smrti, k spravení noh našich na cestu pokoje. Lukáš 1:79
 • Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lukáš 2:14
 • I řekl k ženě: Víra tvá tebe k spasení přivedla. Jdiž u pokoji. Lukáš 7:50
 • A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprve rcete: Pokoj tomuto domu. Lukáš 10:5
 • Sic jinak, když ještě podál od něho jest, pošle posly k němu, žádaje toho, což by bylo ku pokoji. Lukáš 14:32
 • Řkouce: Požehnaný král, jenž se béře ve jménu Páně. Pokoj na nebi, a sláva na výsostech. Lukáš 19:38
 • A když oni o tom rozmlouvali, postavil se Ježíš uprostřed nich, a řekl jim: Pokoj vám. Lukáš 24:36
 • Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj. Jan 14:27
 • Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16:33
 • Všechněm, kteříž jste v Římě, milým Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Římanům 1:7
 • Setření a bída na cestách jejich. A cesty pokoje nepoznali. Není bázně Boží před očima jejich. Římanům 3:16-18
 • Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista, Římanům 5:1
 • Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj, Římanům 8:6
 • A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci. Římanům 10:15
 • Jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce, Římanům 12:18
 • Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.. Římanům 14:17
 • Protož následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek. Římanům 14:19
 • Bůh pak naděje naplňujž vás všelikou radostí a pokojem u víře, tak abyste se rozhojnili v naději skrze moc Ducha svatého. Římanům 15:13
 • Bůh pak pokoje budiž se všemi vámi. Amen. Římanům 15:33
 • Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 1 Korintským 1:3
 • Pakliť nevěřící odjíti chce, nechať jde. Neníť manem bratr neb sestra v takové věci, ale ku pokoji povolal nás Bůh. 1 Korintským 7:15
 • Nebo neníť Bůh původ různice, ale pokoje, jakož i ve všech shromážděních svatých učím. 1 Korintským 14:33
 • Naposledy, bratří mějtež se dobře, dokonalí buďte, potěšujte se, jednostejně smyslte, pokoj mějte. A Bůh lásky a pokoje budeť s vámi. 2 Korintským 13:11
 • Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista, Galatským 1:3
 • A kteříkoli tohoto pravidla následují, pokoj přijde na ně a milosrdenství, i na lid Boží Izraelský. Galatským 6:16
 • Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Galatským 5:22
 • Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo, A nepřátelství, totiž Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj, Efezským 2:14, 15
 • Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. Efezským 4:3
 • And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, Efezským 6:15
 • Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi. Filipským 4:9
 • A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. Koloským 1:20
 • A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni. Koloským 3:15
 • Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil. 1 Tesalonickým 5:4
 • Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého. 2 Timoteovi 2:22
 • Pokoje následujte se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána, Židům 12:14
 • Bůh pak pokoje, kterýž toho velikého pro krev smlouvy věčné Pastýře ovcí vzkřísil z mrtvých, Pána našeho Ježíše, Židům 13:20
 • Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí. James 3:18
 • Uchyl se od zlého, a čiň dobré; hledej pokoje, a stihej jej. 1 Petrův 3:11
 • I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země a aby se lidé vespolek mordovali; a dán jemu meč veliký. Zjevení Janovo 6:4