Odpočinek a dovolená


 • Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin. Žalmy 3:5
 • Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalmy 4:8
 • Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne. Žalmy 91:5
 • Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž Bůh dává milému svému i sen. Žalmy 127:2
 • Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj. Príslovia 3:24
 • Sladký jest sen pracovitému, jez on málo neb mnoho, ale sytost bohatého nedopouští mu spáti. Kazatel 5:12
 • Že dochází pokoje, a odpočívá na ložci svém, kdožkoli chodí v upřímosti své. Odpočinek a dovolená / Word ﹠ Rest Days; Vacations Izaiáš 57:2
 • Požehnaný Hospodin, kterýž dal odpočinutí lidu svému Izraelskému vedlé všeho, což mluvil. Nepochybilo ani jedno slovo ze všelikého slova jeho dobrého, kteréž mluvil skrze služebníka svého Mojžíše. 1 Královská 8:56
 • Budeš i mysli doufanlivé, maje naději; stánek roztáhneš, i bezpečně spáti budeš. Jób 11:18
 • Že dochází pokoje, a odpočívá na ložci svém, kdožkoli chodí v upřímosti své. Izaiáš 57:2
 • Jestliže odvrátíš od soboty nohu svou, abys nevykonával líbosti své v den svatý můj, anobrž nazůveš-li sobotu rozkoší, a svatou Hospodinu slavnou, a budeš-li ji slaviti tak, abys nečinil cest svých, ani vykonával, co by se líbilo, ani nemluvil slova: Tehdy rozkoš míti budeš v Hospodinu, a uvedu tě na vysoká místa země, a způsobím to, abys užíval dědictví Jákoba otce svého; nebo ústa Hospodinova mluvila. Izaiáš 58:13, 14
 • Protož buďto že jíte, nebo pijete, anebo cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte. 1 Korintským 10:31
 • A protož zůstáváť svátek lidu Božímu. Neb kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých. Židům 4:9, 10