Odloučení od milovaných


 • A Mispah; nebo řekl Lában:Nechať Hospodin hledí na mne a na tebe, když se rozejdeme od sebe.
  1. Mojžišova 31:49
 • Za toto dítě jsem prosila, a dal mi Hospodin k prosbě mé to, čehož jsem prosila od něho. Protož já také oddávám jej Hospodinu; po všecky dny, v nichž živ bude, oddanýť jest Hospodinu. A učinil tu poklonu Hospodinu.
  1 Samuelova 1:27, 28
 • Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
  Žalmy 23:4
 • Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine.
  Žalmy 27:10
 • Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.
  Žalmy 34:18
 • Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
  Žalmy 147:3
 • Vody mnohé nemohly by uhasiti tohoto milování, aniž ho řeky zatopí. Kdyby někdo dáti chtěl všecken statek domu svého za takovou milost, se vším tím pohrdnut by byl.
  Pieseò 8:7
 • Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám.
  Janův 14:18
 • Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás.
  Římanům 8:18
 • Kterýž těší nás ve všelikém ssoužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteříž by byli v jakémkoli ssoužení, a to tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha.
  2 Korintským 1:4
 • Ale to, což mi bylo jako zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu. Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za smetí, jedné abych Krista získal,
  Filipským 3:7, 8
 • Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje nemají.
  1 Tesalonickým 4:13
 • Aby zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista.
  1 Petrův 1:7
 • Než potřebíť jest vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení.
  Židům 10:36