Právní


 • A když přišli do Kafarnaum, přistoupili, kteříž plat vybírali, ku Petrovi a řekli:Což mistr váš nedává platu? A on řekl:Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka:Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích? Odpověděl jemu Petr:Od cizích. I dí mu Ježíš:Tedy synové jsou svobodní? Ale abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.
  Matouš 17:24-27
 • Protož pověz nám, co se tobě zdá:Sluší-li daň dáti císaři, čili nic? Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl:Co mne pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze. I řekl jim:Čí jest tento obraz a svrchu napsání? Řekli mu:Císařův. Tedy dí jim:Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu.
  Matouš 22:17-21
 • Obcování vaše mezi pohany majíce dobré, aby místo toho, kdež utrhají vám jako zločincům, dobré skutky vaše spatřujíce, velebili Boha v den navštívení. Poddáni tedy buďte všelikému lidskému zřízení pro Pána, buďto králi, jako nejvyššímu, Buďto vladařům, jako od něho poslaným, ku pomstě zle činících a k chvále dobře činících.
  1 Petrův 2:12-14
 • Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře. Amen pravím tobě:Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.
  Matouš 5:25-26
 • Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví jim, i těm národům. Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.
  Matouš 10:18, 19
 • Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdož miluje bližního, Zákon naplnil,
  Římanům 13:8
 • Tedy řekl jemu Pilát:Nemluvíš se mnou? Nevíš-liž, že mám moc ukřižovati tě a moc mám propustiti tebe? Odpověděl Ježíš:Neměl bys nade mnou moci nižádné, byť nebylo dáno s hůry; protož, kdoť jest mne tobě vydal, většíť hřích má.
  Janův 19:10, 11
 • I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět. (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius.) I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města. Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, kteréž slove Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,) Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.
  Lukáš 2:1-5
 • Aj, národové jako krůpě od okova, a jako prášek na vážkách se počítají, ostrovy jako nejmenší věc zachvacuje. Všickni národové jsou jako nic před ním, za nic a za marnost pokládají se u něho.
  Izaiáš 40:15, 17
 • Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho.
  1 Korintským 16:9
 • Každá duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou. A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť sobě odsouzení dobudou. Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní. Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí. A protož musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí. Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce. Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.
  Římanům 13:1-7