Ο Λόγος του Θεού


 • ΣΤΗΝ αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος.Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ1:1,14
 • Και εκείνος απαντώντας είπε: Είναι γραμμένο: «Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα τού Θεού».
  Ματθαίος 4:4
 • Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, για να μη αμαρτάνω σε σένα.-
  Ψαλμοί 119:11
 • Τώρα, εσείς είστε καθαροί, εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα.
  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ15:3
 • Η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.
  Ψαλμοί 119:130
 • Φρόντισε με επιμέλεια να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον στον Θεό, ως εργάτη που δεν έχει το παραμικρό να ντρέπεται, ο οποίος ορθοτομεί τον λόγο τής αλήθειας.
  2 Τιμόθεο 2:15
 • Επειδή, ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, και ενεργός, και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα, και εισχωρεί βαθιά, μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς, και διερευνάει τούς συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς.-
  ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:12
 • Το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε· τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή·
  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:63
 • Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. -
  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:35
 • επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού·
  1 Πέτρου 2:2