תפלה


 • שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם:
  מַתָּי 7: 7
 • והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
  יוחנן 15: 7
 • קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
  ירמיה 33: 3
 • ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
  ירמיה 29: 13
 • והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃
  ישעיה 65: 24
 • ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
  מַתָּי 18: 19, 20
 • וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
  1 יוחנן 5: 14, 15
 • התמידו בתפלה׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 5: 17
 • און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
  תהלים 66: 18, 19
 • ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃
  לוקם 22: 31, 32
 • אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע
  אל־העברים בעדם׃ 7: 25
 • לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
  הראשונה אל־טימותיום 2: 8
 • וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃והחקר לבבות יודע את אשר יחשב הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים׃
  אל־הרומיים 8: 26, 27
 • על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
  מרקוםי 11: 24
 • וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
  1 יוחנן 3: 22
 • וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
  מַתָּי 26: 39
 • ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו׃
  מַתָּי 6: 6, 7
 • על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה׃
  אל־העברים 4: 16
 • והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃
  אל־האפסיים 6: 18
 • ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
  תהלים 55: 17
 • פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃-
  תהלים 102: 17
 • אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
  תהלים 116: 1, 2
 • ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃ <
  תהלים 55: 17
 • פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
  תהלים 102: 17
 • אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
  תהלים 116: 1, 2
 • כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך׃
  ישעיה 30: 19
 • והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע׃
  ישעיה 65: 24
 • קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
  ירמיה 33: 3
 • וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם׃
  מַתָּי 6: 5
 • אמן אמר אני לכם כל אשר תאסרו על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתירו על הארץ מתר יהיה בשמים׃ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
  מַתָּי 18: 18, 19B, 20
 • וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃
  יוחנן 14: 13, 14
 • והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
  יוחנן 15: 7
 • וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
  יוחנן 16: 23B, 24
 • קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
  יעקב 4: 8
 • וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
  1 יוחנן 3: 22
 • וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
  1 יוחנן 5: 14, 15
 • כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃
  ישעיה 45: 11
 • ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
  ירמיה 29: 13
 • ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
  מַתָּי 21: 21B, 21D, 22
 • על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
  מרקוםי 11: 24
 • וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
  לוקם 11: 9, 10
 • ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃
  אל־הרומיים 4: 20, 21
 • ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
  אל־האפסיים 3: 20
 • על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה׃
  אל־העברים 4: 16
 • ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃
  אל־העברים 11: 6
 • רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃
  יעקב 1: 6, 7
 • וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃
  1 יוחנן 5: 14
 • יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃
  תהלים 5: 3
 • מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
  תהלים 63: 1
 • אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
  תהלים 119: 2
 • ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך׃
  מַתָּי 6: 6
 • כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃
  שמואל ב 22: 5- 7
 • כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
  תהלים 22: 24
 • וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
  תהלים 50: 15
 • בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
  תהלים 62: 8
 • וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃
  תהלים 106: 44, 45
 • בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃
  תהלים 119: 10
 • דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
  ישעיה 55: 6
 • ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו׃
  ישעיה 64: 7
 • ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃ .
  ירמיה 29: 13
 • קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות׃
  איכה 2: 19
 • נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃
  איכה 3: 40, 41
 • וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃
  יואל 2: 12
 • אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃
  מַתָּי 17: 21