שבח


 • ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃
  נחמיה 8: 10
 • לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
  תהלים 34: 1
 • זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃-
  תהלים 50: 23
 • הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃ הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃ הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃ הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃ הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃ כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃
  תהלים 150
 • אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃
  תהלים 89: 15
 • מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃
  תהלים 100: 1, 2
 • מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃ -
  תהלים 92: 1
 • לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃
  תהלים 101: 1
 • יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
  תהלים 97: 1
 • שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
  תהלים 97: 12
 • לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
  תהלים 103: 1, 2
 • יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃
  תהלים 149: 1, 3- 5
 • זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
  תהלים 50: 23
 • ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃ -
  מעשי השליחים 16: 25
 • ויועץ אל העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו׃ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו׃ דברי הימים ב 20: 21, 22
 • הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 5: 18
 • לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃
  אל־העברים 13: 15
 • ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃
  תהלים 71: 8
 • ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃
  תהלים 71: 14
 • ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃
  תהלים 113: 3
 • ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
  אל־האפסיים 5: 19, 20
 • וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
  התגלותs 19: 5