מלה


 • והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
  יוחנן1: 1, 14
 • ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
  מַתָּי 4: 4
 • בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
  תהלים 119: 11
 • אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃
  יוחנן 15: 3
 • פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
  תהלים 119: 130
 • היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃
  השנייה אל־טימותיום 2: 15
 • כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃
  אל־העברים 4: 12
 • הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃
  יוחנן 6: 63
 • השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
  מַתָּי 24: 35
 • כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃
  פטרום הראשונה 2: 2