מלה


  • והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃ יוחנן1: 1, 14
  • ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃ מַתָּי 4: 4
  • בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃ תהלים 119: 11
  • אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃ יוחנן 15: 3
  • פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃ תהלים 119: 130
  • היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃ השנייה אל־טימותיום 2: 15
  • כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃ אל־העברים 4: 12
  • הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃ יוחנן 6: 63
  • השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ מַתָּי 24: 35
  • כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃ פטרום הראשונה 2: 2