כוח


 • ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך שמות 23: 25
 • שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃ מלכים ב 20: 5
 • וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו׃ דברי הימים א 11: 9
 • למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃ תהלים 21: 1
 • חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃ תהלים 21: 4
 • כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃ תהלים 21: 6
 • שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃ תהלים 34: 20
 • אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃ תהלים 71: 17, 18
 • משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃ תהלים 112: 7
 • אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל׃ תהלים 144: 12
 • אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃ משלי 3: 23
 • חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃ 3 יוחנן 1: 2
 • כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם׃ דברים 20: 4
 • ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃ דברי הימים א 28: 20
 • עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃
 • תהלים 8: 2
 • מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃ דברי הימים ב 32: 8
 • כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור׃האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃ האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
 • תהלים 18: 29, 30, 32
 • אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃ תהלים 20: 7
 • לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃ תהלים 27: 13, 14
 • יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃ תהלים 28: 7, 8
 • ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃ תהלים 37: 39
 • כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃ תהלים 73: 26
 • אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃ ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃ תהלים 84: 5, 7A
 • עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃ תהלים 118: 14
 • דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃ תהלים 119: 28
 • כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃ ישעיה 25: 4
 • נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃ ישעיה 40: 29
 • אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃ ישעיה 41: 10
 • ויבט בן ישוע ויאמר להם מבני אדם יפלא הדבר אבל מהאלהים לא יפלא כל דבר׃ מַתָּי 19: 26
 • ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃ אל־הרומיים 8: 31
 • יען אשר לא נוכל אנחנו לדין דין מעצמנו כי יכלתנו מאת האלהים היא׃ השנייה אל־הקורינתים 3: 5
 • כי כלי מלחמתנו אינם של הבשר כי אם חזקים הם לאלהים להרס מבצרים׃ השנייה אל־הקורינתים 10: 4
 • ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃ השנייה אל־הקורינתים 12: 9, 10
 • לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃ אל־האפסיים 3: 16
 • סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃ אל־האפסיים 6: 10
 • כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃ אל־הפיליפיים4: 13
 • אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃ 1 יוחנן 4: 4
 • הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃ יהושע 1: 9
 • לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם׃ ירמיה 5: 14
 • וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה׃ זכריה 10: 12
 • כי לא אתם הם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם׃ מַתָּי 10: 20
 • אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃ מעשי השליחים 1: 8
 • ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃ מעשי השליחים 4: 13
 • כי דבר הצלב סכלות הוא לאבדים אבל לנו הנושעים גבורת אלהים הוא׃ הראשונה אל־הקורינתים 1: 18
 • ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃למען אשר לא תהיה אמונתכם בחכמת בני אדם כי אם בגבורת אלהים׃ הראשונה אל־הקורינתים 2: 4, 5