בריאה - אבולוציה


 • בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃ בראשית 1: 1
 • ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים׃ בראשית 1: 20
 • ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃ בראשית 1: 21
 • ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃ בראשית 1: 24
 • ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃ בראשית 1: 26
 • ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃ בראשית 1: 27
 • וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃ בראשית 2: 7
 • כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃ שמות 20: 11
 • ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך׃ או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים׃ מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת׃ איוב 12: 7- 9
 • ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃ איוב 37: 5
 • הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃ הנה נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו׃ יחפץ זנבו כמו ארז גידי פחדו ישרגו׃ עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל׃ איוב 40: 15- 18
 • צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו׃ תהלים 89: 12
 • בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃ תהלים 90: 2
 • תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה׃ תהלים 104: 30
 • יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃ תהלים 148: 5
 • כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃ ישעיה 42: 5
 • יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃ ישעיה 45: 7
 • אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי׃ ישעיה 45: 12
 • כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃ ישעיה 45: 18
 • כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשנות ולא תעלינה על לב׃ ישעיה 65: 17
 • הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו׃ מלאכי 2: 10
 • אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃ מרקוםי 10: 6
 • כי הימים ההם יהיו עת צרה אשר לא נהיתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלהים עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃ מרקוםי 13: 19
 • הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃ יוחנן 1: 3
 • כיכי מהותו הנעלמה היא כחו הנצחי ואלהותו מעת נברא העולם תודע במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל׃ יען בדעתם את האלהים לא כבדהו כאלהים וגם לא הודו לו כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם ויחשך לבם הנבער׃ ובאמרם חכמים אנחנו היו לכסילים׃ וימירו את כבוד האלהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד צלם כל עוף והולך על ארבע ורמש האדמה׃ על כן גם נתנם האלהים לטמאה בתאות לבם לנבל גויותיהם איש את רעהו׃ אשר המירו אמת האלהים בכזב ויכבדו ויעבדו את הבריה תחת בראה המברך לעולמים אמן׃ אל־הרומיים 1: 20- 25
 • כי הבריאה תערג ועיניה תלויות להתגלות בני אלהים׃ כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃ אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃ כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃ אל־הרומיים 8: 19- 22
 • נאמן הוא האלהים אשר על פיו נקראתם לחברת בנו ישוע המשיח אדנינו׃ הראשונה אל־הקורינתים 11: 9
 • כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃ אל־האפסיים 2: 10
 • הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃ אל־הקולומים 2: 8
 • ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃ אל־הקולומים 3: 10
 • אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃ הראשונה אל־טימותיום 4: 3
 • ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃ אל־העברים 1: 10
 • כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃ ובה נחלו האבות עדות׃ באמונה נבין כי העולמות נעשו בדבר האלהים למען אשר יצא הנראה מן הנעלם׃ אל־העברים 11: 1- 3
 • ודעו זאת לכם ראשנה כי באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר׃ איה הבטחת באו כי מאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה׃ ונסתר מהם באשר לא יאבו לדעת כי מקדם קמו השמים והארץ בדבר אלהים מן המים ועל ידי המים׃ ובמים אבדה תבל מאז כי נשטפה במי המבול׃ פטרום השנייה 3: 3- 6
 • ואל מלאך קהל לודקיא כתב כה אמר האמן העד הנאמן והאמתי ראשית בריאת האלהים׃ התגלות 3: 14
 • לך נאה אדנינו לקחת כבוד והדר ועז כי אתה בראת הכל והכל ברצונך היו ונבראו׃ התגלות 4: 11
 • וישבע בחי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן׃ התגלות 10: 6
 • וארא מלאך אחר מעופף במרום הרקיע אשר היה לו בשורת עולם לבשר את ישבי הארץ ואת כל גוי ונשפחה ולשון ועם׃ ויאמר בקול גדול יראו את האלהים והבו לו כבוד כי באה עת משפטו והשתחוו לעשה שמים וארץ את הים ומעינות המים׃ התגלות 14: 6- 7