תוצאות של שבחים


 • ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו׃
  דברי הימים ב 20: 22
 • ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃
  נחמיה 8: 10B
 • זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
  תהלים 50: 23
 • אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון׃
  תהלים 89: 15
 • ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃
  ירמיה 30: 19
 • ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃
  מעשי השליחים 2: 47
 • אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃
  אל־הפיליפיים 4: 6
 • אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
  מַתָּי 5: 10- 12
 • אשריכם אם ישנאו אתכם האנשים ואם ינדו אתכם וחרפו והדיחו את שמכם כשם רע בעבור בן האדם׃שמחו ביום ההוא ורקדו כי הנה שכרכם רב בשמים כי כזאת עשו אבתיהם לנביאים׃
  לוקם 6: 22, 23
 • את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
  יוחנן 16: 33
 • ויצאו שמחים מלפני הסנהדרין על כי זכו לשאת על שמו כלמה׃
  מעשי השליחים 5: 41
 • אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
  אל־הרומיים 9: 20
 • כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃
  השנייה אל־הקורינתים 6: 10
 • ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃
  אל־הפיליפיים4: 11B
 • הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 5: 18
 • כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃
  אל־העברים 10: 34
 • איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃
  פטרום הראשונה 1: 8
 • ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
  פטרום הראשונה 3: 14
 • הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃ עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃
  פטרום הראשונה 4: 13, 16
 • שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
  תהלים 32: 11
 • רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה.
  תהלים 33: 1
 • לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
  תהלים 34: 1
 • ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃
  תהלים 35: 28
 • ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃
  תהלים 68: 19
 • ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃
  תהלים 71: 8
 • מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃
  תהלים 92: 1, 2
 • באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃
  תהלים 100: 4
 • לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
  תהלים 103: 1, 2
 • יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
  תהלים 107: 8
 • ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
  תהלים 107: 22
 • ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃
  תהלים 113: 3
 • נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃
  איכה 3: 41
 • ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃
  יונה 2: 9
 • ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
  אל־האפסיים 5: 19, 20
 • הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 5: 18
 • לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃
  אל־העברים 13: 15
 • וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃
  התגלות 19: 5B