שָׁלוֹם


 • ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃ בראשית 15: 15
 • יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃ תהלים 29: 11
 • סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃ תהלים 34: 14
 • וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃ תהלים 37: 11
 • שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃ תהלים 37: 37
 • שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול׃ תהלים 119: 165
 • אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃ תהלים 120: 7
 • ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃ משלי 16: 7
 • עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃ קהלת 3: 8
 • כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃ ישעיה 9: 6
 • יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃ ישעיה 26: 3
 • והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃ ישעיה 32: 17
 • וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך׃ ישעיה 54: 13
 • כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף׃ ישעיה 55: 12
 • אין שלום אמר אלהי לרשעים׃ ישעיה 57: 21
 • דרך שלום לא ידעו ואין משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום׃ ישעיה 59: 8
 • וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום׃ ירמיה 6: 14
 • כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃ ירמיה 29: 11
 • הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃ ירמיה 33: 6
 • קפדה בא ובקשו שלום ואין׃ יחזקאל 7: 25
 • נביאי ישראל הנבאים אל ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה׃ יחזקאל 13: 16
 • ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר׃ דניאל 8: 25
 • בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד עת׃ דניאל 11: 24
 • הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃ נחום 1: 15
 • בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא׃ מלאכי 2: 5
 • אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃ מַתָּי 5: 9
 • והיה אם ראוי הבית יבוא עליו שלומכם ואם איננו ראוי שלומכם אליכם ישוב׃ מַתָּי 10: 13
 • אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב׃ מַתָּי 10: 34
 • ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃ מרקוםי 4: 39
 • ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃ מרקוםי 5: 34
 • טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃ מרקוםי 9: 50
 • להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃ לוקם 1: 79
 • כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃ לוקם 2: 14
 • ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃ לוקם 7: 50
 • ולכל בית אשר תבאו שם אמרו בראשונה שלום לבית הזה׃ לוקם 10: 5
 • ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃ לוקם 14: 32
 • ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃ לוקם 19: 38
 • עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם׃ לוקם 24: 36
 • שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃ יוחנן 14: 27
 • את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃ יוחנן 16: 33
 • לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ אל־הרומיים 1: 7
 • שד ושבר במסלותם׃ ודרך שלום לא ידעו׃ אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃ אל־הרומיים 3: 16- 18
 • לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃ אל־הרומיים 5: 1
 • כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃ אל־הרומיים 8: 6
 • ואיך יגידו אם אינם שלוחים ככתוב מה נאוו רגלי מבשר שלום מבשר טוב׃ אל־הרומיים 10: 15
 • אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃ אל־הרומיים 12: 18
 • כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃ אל־הרומיים 14: 17
 • ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃ אל־הרומיים 14: 19
 • ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃ אל־הרומיים 15: 13
 • ואלהי השלום עם כלכם אמן׃ אל־הרומיים 15: 33
 • חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃ הראשונה אל־הקורינתים 1: 3
 • אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 15
 • כי לא אלהי מבוכה האלהים כי אם אלהי השלום כאשר בכל קהלות הקדשים׃ הראשונה אל־הקורינתים 14: 33
 • ובכן אחי שמחו והתכוננו התנחמו ויהי לכם לב אחד אהבו השלום ואלהי האהבה והשלום יהי עמכם׃ הראשונה אל־הקורינתים 13: 11
 • חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃ אל־הגלטים 1: 3
 • וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃ אל־הגלטים 6: 16
 • ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃ אל־הגלטים 5: 22
 • כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃ בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃ אל־האפסיים 2: 14, 15
 • ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃ אל־האפסיים 4: 3
 • ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃ אל־האפסיים 6: 15
 • אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃ אל־הפיליפיים 4: 9
 • ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃ אל־הקולומים 1: 20
 • וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃ אל־הקולומים 3: 15
 • וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃ הראשונה אל־התסלוניקים 5: 4
 • ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃ הראשונה אל־טימותיום 2: 22
 • רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃ אל־העברים 12: 14
 • ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃ אל־העברים 13: 20
 • ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃ יעקב 3: 18
 • יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃ פטרום הראשונה 3: 11
 • ויצא סוס שני והוא אדם ולרכב עליו נתן לשאת את השלום מן הארץ למען יהרגו איש את אחיו ותנתן לו חרב גדולה׃ התגלות 6: 4