קשיים


 • כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר כדבר יהוה אשר דבר ביד אליהו׃
  מלכים א 17: 16
 • ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
  איוב 5: 20
 • ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃
  תהלים 9: 9, 10
 • יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃
  תהלים 37: 18, 19B
 • נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃
  תהלים 37: 25
 • למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃
  תהלים 46: 1- 3
 • בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
  תהלים 62: 8
 • אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
  תהלים 91: 2
 • פרש ענן למסך ואש להאיר לילה׃שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם׃פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃
  תהלים 105: 39- 41
 • כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃
  ישעיה 44: 3
 • ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃
  מַתָּי 6: 30, 31
 • מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃3ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃
  אל־הרומיים 8: 35- 39
 • נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
  השנייה אל־הקורינתים 4: 8, 9
 • והאשה ברחה המדברה אשר שם הוכן לה מקום מאת אלהים למען יכלכלוה שם ימים אלף ומאתים וששים׃
  התגלות 12: 6
 • צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
  איוב 26: 8- 10
 • למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃
  תהלים 46: 1- 3
 • אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם׃
  תהלים 89: 9
 • מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
  תהלים 93: 4
 • יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
  תהלים 107: 29
 • וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר׃
  ישעיה 4: 6
 • כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
  ישעיה 25: 4
 • כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃
  ישעיה 43: 2
 • טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃
  נחום 1: 7
 • ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃
  מַתָּי 8: 26, 27
 • הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃
  לוקם 10 : 19