תלות באלוהים


 • ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃
  שמות 14: 13, 14
 • כי תצא למלחמה על איביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים׃
  דברים 20: 1
 • ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃
  דברים 31: 8
 • איש אחד מכם ירדף אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם׃
  יהושע 23: 10
 • רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
  שמואל א 2: 9
 • ויאמר יהונתן אל הנער נשא כליו לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט׃
  שמואל א 14: 6B
 • וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו׃
  שמואל א 17: 47
 • חזקו ואמצו אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו כי עמנו רב מעמו׃עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃
  דברי הימים ב 32: 7, 8A
 • תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
  תהלים 17: 5
 • לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
  תהלים 26: 1
 • הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃
  תהלים 60: 11
 • אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
  תהלים 62: 5
 • אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃ ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃
  תהלים 84: 5, 7A
 • משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃
  תהלים 112: 7, 8
 • טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃
  תהלים 118: 8
 • השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
  תהלים 143: 8
 • בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
  משלי 3: 5, 6
 • כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
  ישעיה 30: 15
 • ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃
  זכריה 4: 6
 • אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
  יוחנן 15: 5
 • כי כל הנולד מאת האלהים מנצח את העולם ואמונתנו הנצחון המנצח את העולם׃
  1 יוחנן 5: 4