נועזות


 • ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃
  תהלים 119: 46
 • חרדת אדם יתן מוקש ובוטח ביהוה ישגב׃
  משלי 29: 25
 • על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃
  ישעיה 40: 9
 • אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
  ישעיה 50: 4A
 • ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר׃
  ירמיה 1: 7B
 • כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה׃
  יחזקאל 3: 9
 • אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃
  מַתָּי 5: 14, 15
 • כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃
  מַתָּי 5: 16
 • כי כל איש אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה בדור הנאף והחוטא הזה אף הוא יהיה לחרפה לבן האדם בבואו בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים׃
  מרקוםי 8: 38
 • אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃
  מעשי השליחים 1: 8
 • ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃
  מעשי השליחים 4: 13
 • ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם׃
  מעשי השליחים 5: 29
 • כי אינני בוש מבשורת המשיח באשר גבורת אלהים היא לתשועת כל המאמין ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃
  אל־הרומיים 1: 16
 • וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃
  אל־האפסיים 6: 19, 20
 • כי אם כאשר נחשבנו נאמנים לאלהים להפקיד בידנו את הבשורה כן נדבר ולא כחפצים להיות רצוים לבני אדם כי אם לאלהים הבחן לבותנו׃
  הראשונה אל־התסלוניקים 2: 4
 • לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃
  השנייה אל־טימותיום 1: 8
 • את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃
  אל־טיטום 2: 15
 • כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃
  פטרום הראשונה 2: 12